Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By love_a9k21
#751897 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Ho¹t ®éng cña ®éi tµu vËn t¶i container ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

Bïi Thanh V©n A11 - K38D
2

Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
VËn t¶i biÓn ®¶m nhËn vËn chuyÓn tíi 80% khèi l−îng hµng hãa th−¬ng
m¹i trªn thÕ giíi vµ 90% l−îng hµng container. §èi víi n−íc ta, vËn t¶i biÓn cã mét vai trß to lín kh«ng thÓ phñ nhËn. Nh÷ng n¨m qua, ®Æc biÖt tõ khi ViÖt
Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng, thÞ tr−êng hµng h¶i ViÖt Nam ®ang dÇn dÇn më réng theo nhÞp ®é chung cña xu thÕ th−¬ng m¹i khu vùc vµ toµn cÇu.
Sù nghiÖp ®æi míi, chÝnh s¸ch më cöa, hßa nhËp cña ViÖt Nam víi quèc
tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho khèi l−îng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam t¨ng víi tèc ®é nhanh. NÕu nh− n¨m 1986, tæng khèi l−îng hµng hãa th«ng qua trong toµn quèc míi ®¹t 13,9 triÖu tÊn th× n¨m 1997 ®· ®¹t 45,7 triÖu tÊn, t¨ng b×nh qu©n 10%/n¨m. Riªng hµng container th«ng qua c¶ng giai ®o¹n 1991-1996 t¨ng víi nhÞp ®é 30-35%/n¨m. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n, l−îng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam do ®éi tµu trong n−íc ®¶m nhËn cßn nhá bÐ so víi n¨ng lùc thùc tÕ.
Khi ®Êt n−íc më cöa héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi cïng víi sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ, xuÊt nhËp khÈu t¨ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng lo¹t nh÷ng h·ng tµu lín quèc tÕ cã mÆt t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam c¹nh tranh víi nhau, víi ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ víi ®éi tµu container ViÖt Nam cßn nhá yÕu vÒ sè l−îng vµ träng t¶i.
Trong khi ®ã, container ho¸ trong vËn t¶i biÓn l¹i ®−îc coi lµ cuéc c¸ch
m¹ng lín nhÊt thÕ giíi chØ sau cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin. Ngay sau khi xuÊt hiÖn n¨m 1956, container ®· cã sù ph¸t triÓn thÇn kú. Giai ®o¹n 1975 - 1994, sè l−îng container ®−îc xÕp dì t¨ng 7 lÇn tõ 17,4 triÖu lªn 126,6 triÖu TEU. Xu thÕ t¨ng tr−ëng nµy vÉn ®−îc duy tr× cho tíi ®Çu thÕ kû 21.
T¹i ViÖt Nam , tiÕp theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu
vËn chuyÓn hµng hãa b»ng container ®· t¨ng m¹nh , tuy vËy ViÖt Nam ch−a
cã chñ tµu kinh doanh ®Ých thùc vËn t¶i container trong khi phÇn lín trong sè
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về đội tàu vận tải container và dịch vụ vận tải container thế giới. chương 2. thực trạng kinh doanh của đội tàu vận tải container VN. chương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement