Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_fastion
#751884 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường Hoa Kỳ
KILOBOOKS.COM
§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú

Chö ThÞ Minh HiÕu - A9/K38/KTNT


2
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, em ®· m¹nh d¹n chän
®Ò tµi: “§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú” lµm ®Ò
tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi Lêi nãi ®Çu, KÕt luËn vµ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn
®−îc bè côc thµnh 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I:
Nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ trong
th−¬ng m¹i quèc tÕ

Ch−¬ng II:
§¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú
Ch−¬ng III:
Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng
ho¸ t¹i thÞ tr−êng Hoa Kú
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi Gi¶ng viªn - ThS. Ph¹m ThÞ
Mai Khanh, ng−êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®· gióp ®ì trong viÖc thu thËp tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn.
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu, vÒ tµi liÖu thu thËp vµ kh¶
n¨ng cña ng−êi viÕt, néi dung kho¸ luËn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng sù gãp ý cña c¸c b¹n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những khía cạnh được đề cập nhiều nhất có lẽ là tình trạng các DNVN bị mất thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hóa ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online