Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lucy_Duong
#751879 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing quốc tế và vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt nam vào thị trường Bắc Mỹ
KILOBOOKS.COM
Marketing quèc tÕ vµ vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt
may ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng B¾c Mü
Sinh viªn: Tèng ThÞ Th¸i Hµ. Líp NhËt 1.K37

- 2 -
3 n−íc lµ Mü, Canada vµ Mªhic«. Néi dung kho¸ luËn ®−îc kÕt cÊu theo ba ch−¬ng nh− sau:
Ch−¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ Marketing quèc tÕ vµ tæng
quan vÒ thÞ tr−êng hµng dÖt may B¾c Mü.
Ch−¬ng II:
T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo thÞ
tr−êng B¾c Mü.
Ch−¬ng III:
§Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p Marketing cho c¹nh tranh cña
hµng dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng B¾c Mü.
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, vÒ tµi liÖu vµ kiÕn thøc cña ng−êi
viÕt, ch¾c ch¾n kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ gãp ý cña ®«ng ®¶o ®éc gi¶. Qua ®©y, t¸c gi¶ còng xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi
c¸c thÇy c« gi¸o Tr−êng ®¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· h−íng dÉn t¸c gi¶ hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành dệt may VN vốn là 1 trong những ngành truyền thống và có thế mạnh từ lâu trong lịch sử phát triển của dân tộc.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement