Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lam_quocthao2000
#751876 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động xúc tiến FDI tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

2
2.2.1. C¬ quan phô tr¸ch c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t−............................................. 37

2.2.1.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−..................................................................... 38

2.2.1.2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− c¸c tØnh vµ thµnh phè................................... 40

2.2.1.3. Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ...................................... 41

2.2.2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t− hiÖn nay t¹i ViÖt Nam .............................. 42

2.2.2.1. T¹o dùng h×nh ¶nh ............................................................................ 42

2.2.2.2. TËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t− tiÒm n¨ng .................................. 43

2.2.2.3. Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t− ............................................................. 49

2.2.3. Nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t− .......................................... 51

2.2.4. Ng©n quü cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t− ................................................. 54

2.3. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t− t¹i ViÖt
Nam ................................................................................................................... 55

2.3.1. Thµnh c«ng.............................................................................................. 55

2.3.2. Tån t¹i ..................................................................................................... 56

2.4. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t− cña Trung
Quèc.................................................................................................................. 58

Ch−¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn
Ch−¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn
Ch−¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn
Ch−¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn
®Çu t−
®Çu t−
®Çu t−
®Çu t− ................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
...................................................
...................
...................
...................60
60
60
60
3.1. Quan ®iÓm, ®Þnh h−íng vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t− trong giai ®o¹n 2001
– 2010. ............................................................................................................... 60

3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ............................................................................................. 63

3.2.1. Thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t− quèc gia.............................................. 63

3.2.1.1. Sù cÇn thiÕt cã mét c¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ xóc tiÕn ®Çu t− cÊp
quèc gia ............................................................................................. 63

3.2.1.2.Mét sè ®Ò xuÊt trong quy tr×nh thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t− quèc
gia...................................................................................................... 64

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay ,trước những đòi hỏi bức xúc của giai đoạn CNH-HĐH, nguồn vốn FDI đã trở thành 1 bộ phận không thể tách rời trong chiến lược phát triển ktxh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement