Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By eugenie_1304
#751874 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA trong phát triển nông nghiệp Việt Nam
KILOBOOKS.COM
T
T
Th
h
hu
u
u

h
h

ó
ót
t
t

v
v

µ
µ

s
s

ö
ö

d
d

ô
ôn
n
ng
g
g

O
O
OD
D
DA
A
A

t
t
tr
r
ro
o
on
n
ng
g
g

p
p
ph
h

¸
¸t
t
t

t
t
tr
r
ri
i

Ó
Ón
n
n

N
N

«
«n
n
ng
g
g

n
n
ng
g
gh
h
hi
i

Ö
Öp
p
p

V
V
Vi
i

Ö
Öt
t
t

N
N
Na
a
am
m
m


S
S
SV
V
V:
:
:

§
§
§ç
ç
ç

T
T
Th
h

Þ
Þ

T
T
Th
h
hu
u
uH
H
Hi
i

Ò
Òn
n
nA
A
An
n
nh
h
h2
2
2-
-
-K
K
K3
3
38
8
8
1
A
A
A


2
Lêi nãi ®Çu
.........................................................................................................

1


Ch−¬ng 1:

Tæng quan vÒ ODA

1.1 Kh¸i niÖm chung vÒ ODA ............................................................... 6 1.1.1 §Þnh nghÜa................................................................................................ 6
1.1.2 Môc tiªu ................................................................................................... 7
1.1.3 Ph©n lo¹i ODA ......................................................................................... 8
1.1.4 Ph−¬ng thøc cung cÊp .............................................................................. 8
1.1.5 C¸c tæ chøc tµi trî .................................................................................... 10
1.1.6 Qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ODA....................................................................... 11
1.2 Vai trß cña ODA ................................................................................ 15
1.2.1 Vai trß cña ODA ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung ...................................... 15
1.2.1.1 C¸c nguån vèn ®Çu t− ph¸t triÓn.................................................. 15 1.2.1.2 ODA nguån vèn quan träng cho ph¸t triÓn kinh tÕ....................... 18
1.2.2 Vai trß cña ODA ®èi víi ngµnh N«ng nghiÖp ........................................ 19
1.2.2.1 VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghµnh N«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ...... 19
1.2.2.2 Nguån vèn cho ph¸t triÓn N«ng nghiÖp........................................ 20 1.2.2.3 Vai trß cña nguån vèn ODA trong ph¸t triÓn N«ng nghiÖp.......... 21

Ch−¬ng 2
:
Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông ODA
trong N«ng nghiÖp

2.1 Qui tr×nh thu hót, qu¶n lý vµ sö dông ODA ................. 23 2.1.1 VËn ®éng, ®µm ph¸n ký kÕt ®iÒu −íc quèc tÕ khung vÒ ODA ................ 23
2.1.2 ChuÈn bÞ thÈm ®Þnh, phª duyÖt nãi chung ODA...................................... 23
2.1.3 §µm ph¸n, ký kÕt ®iÒu −íc cô thÓ vÒ ODA ............................................. 25
2.1.4 Qu¶n lý thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ODA...................................................... 25
2.1.5 Theo dâi, ®¸nh gi¸ dù ¸n.......................................................................... 26
2.2 Tæng quan chung vÒ thu hót vµ sö dông ODA ............ 26
2.2.1 Thùc tr¹ng cam kÕt vµ d¶i ng©n nguån vèn ODA.................................... 26
2.2.2 Nguån vèn ODA cho vay chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn
®−îc gi¶i ng©n ................................................................................................... 29
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
cùng với quá trình hội nhập quốc tế, chính phủ VN đã bước đầutận dụng được những nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ cho quá trình phát triển đất nước trong đó có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement