Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kann_yoyo
#751873 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất những quy định của thị trường EU
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
§ç ThÞ H¶i YÕn - Ph¸p 2 - K38E

ii
1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam thêi gian
qua............................................................................................................................26

1.1. TiÒm n¨ng thuû s¶n cña ViÖt Nam.......................................................................26

1.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn .......................................................................................26

1.1.2. §iÒu kiÖn vÒ con ng−êi................................................................................27

1.2. S¶n xuÊt thuû s¶n cña ViÖt Nam .........................................................................28

1.2.1. Ho¹t ®éng nu«i trång vµ ®¸nh b¾t ...............................................................28

1.2.2. Ho¹t ®éng chÕ biÕn .....................................................................................30

1.3. XuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam .......................................................................31

1.3.1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n trong thêi gian gÇn ®©y ...............................31

1.3.2. C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam ...................................32

2. XuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng EU .........................................33

2.1. Bèi c¶nh chiÕn l−îc xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang EU..........................33

2.2. T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng thuû s¶n EU.................................................35

2.3. Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn chiÕn l−îc thÞ tr−êng EU cña ViÖt Nam trong thêi gian
qua ......................................................................................................................36

2.4. Kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang EU thêi gian qua.........................................37

2.5. ChiÕn l−îc xuÊt khÈu thuû s¶n theo c¬ cÊu hµng thuû s¶n.................................39

2.6. ChiÕn l−îc xuÊt khÈu thuû s¶n theo c¬ cÊu thÞ tr−êng (trong khèi EU) ................40

3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam .................42

3.1. VÊn ®Ò vÒ bao b×, nh·n hiÖu vµ xuÊt xø hµng ho¸...............................................42

3.2. VÊn ®Ò chÊt l−îng s¶n phÈm...............................................................................44

3.3. VÊn ®Ò vÖ sinh thùc phÈm...................................................................................46

3.4. VÊn ®Ò vÖ sinh m«i tr−êng...................................................................................48

3.5. VÊn ®Ò vÒ hµm l−îng kh¸ng sinh trong s¶n phÈm thuû s¶n xuÊt khÈu ................50

Ch−¬ng 3 §Þnh h−íng vµ Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu Thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng EU nh÷ng n¨m tíi..................................... 53
1. Xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p xuÊt khÈu
thuû s¶n cña viÖt nam sang EU.............................................................................53

1.1. §Æc ®iÓm cña xu thÕ héi nhËp .............................................................................53

1.2. ¶nh h−ëng tÝch cùc cña héi nhËp ®Õn xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam ..................55

1.3. Nh÷ng th¸ch thøc ®Õn tõ xu thÕ héi nhËp............................................................57

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong những năm qua sản phẩm thủy sản xk của chúng ta đã có những thành công trong việc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement