Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_nguyen
#751869 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận tải đa cách - thực trạng và giải pháp phát triển ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
Ph¹m ThÞ Anh- Trung2 – Kho¸ 37
5
th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®· trë thµnh mét ph−¬ng thøc nh»m n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña c¶ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.
M« h×nh vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ®· ®−îc c¸c quèc gia ph¸t triÓn ¸p
dông tõ nh÷ng n¨m tõ nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX, nh−ng ë ch©u ¸, ®Æc biÖt
lµ ViÖt Nam, do nhiÒu lÝ do kh¸c nhau mµ m« h×nh nµy ®−îc ¸p dông chËm h¬n. VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam tõ nh÷ng cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Çu nh÷ng n¨m 1990 song ch−a ph¸t triÓn ®óng víi tÇm cña nã. Nh−ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sau khi nhËn thÊy −u ®iÓm, lîi Ých mµ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ®em l¹i th× ViÖt Nam ®· ¸p dông h×nh thøc nµy mét c¸ch cã hiÖu
qu¶ trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng.
Muèn ph¸t triÓn theo kÞp thÕ giíi vµ khu vùc vÒ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
®ßi hái ViÖt Nam ph¶i nhanh chãng t×m biÖn ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. §æi míi, ph¸t triÓn vµ héi nhËp ®ßi hái chóng ta ph¶i ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i, trong ®ã cã vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc. VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc lµ mét c«ng nghÖ vËn t¶i tiªn tiÕn cÇn ®−îc nhanh chãng ¸p dông vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u vÒ m« h×nh vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc nªn
t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi : “
VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc
VËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ---- thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i
thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i
thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i
thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i
ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam
ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam
ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam
ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam
” lµm kho¸ luËn tèt
nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu kho¸ luËn gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn
®Ò ®Æt ra hiÖn nay
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc ë ViÖt
Nam.
MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu song víi tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cßn h¹n chÕ
nªn kho¸ luËn nµy khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ khã cã thÓ ®¸p øng hoµn toµn ®éc gi¶. V× vËy t«i rÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa ThÇy c« vµ b¹n ®äc.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Muốn phát triển theo kịp thế giới và khu vực về vận tải đa cách đòi hỏi VN phải nhanh chóng tìm biện pháp phát triển vận tải đa cách để đáp ứng yê
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement