Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vjajanh_phajonljne
#751854 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dịch vụ giám định hàng hóa XNk và các giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển dịch vụ giám định hàng hóa XNk ở Việt NAm
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


NguyÔn TuyÕt Thanh - A3 -K37
Môc lôc

Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t Lêi nãi ®Çu......................................................................................................................1 ch−¬ng i: kh¸i qu¸t vÒ dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸..........................3
I. S¬ l−îc vÒ dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸ ................................................. 3
1. Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan trong Th−¬ng m¹i quèc tÕ.3 2. DÞch vô gi¸m ®Þnh vµ tæ chøc kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh ........................4
2.1. DÞch vô gi¸m ®Þnh........................................................................... 4
2.1.1. Kh¸i niÖm.................................................................................. 4 2.1.2. Lîi Ých cña dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸ .................................... 5
2.2. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸............................. 8
2.2.1. Kh¸i niÖm.................................................................................. 8 2.2.2. VÞ trÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ............................................................. 9 2.2.3. Ph©n biÖt tæ chøc kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh víi KCS vµ c¬ quan kiÓm tra chÊt l−îng cña Nhµ n−íc............................................... 9
II. C¸c lo¹i h×nh gi¸m ®Þnh vµ thÞ tr−êng gi¸m ®Þnh ë ViÖt Nam ......... 10
1. C¸c lo¹i h×nh gi¸m ®Þnh ë ViÖt nam hiÖn nay .............................................. 10
1.1. C¨n cø vµo néi dung vµ ®èi t−îng gi¸m ®Þnh................................. 10
1.1.1. Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ ................................................................ 11 1.1.2. Gi¸m ®Þnh phi hµng ho¸ .......................................................... 11
1.2. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, môc ®Ých vµ c¬ quan tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh .... 11
1.2.1. Gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i ............................................................. 11 1.2.2. Gi¸m ®Þnh chÊt l−îng b¾t buéc ®èi víi mét sè hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc danh môc Nhµ n−íc quy ®Þnh ph¶i kiÓm tra .................... 12 1.2.3. Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ phôc vô viÖc tÝnh thuÕ vµ lµm thñ tôc th«ng quan theo yªu cÇu cña H¶i quan ........................................................ 12 1.2.4. Gi¸m ®Þnh kiÓm tra chÊt l−îng hµng ho¸ chuyªn ngµnh........... 12 1.2.5. Gi¸m ®Þnh m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng tr×nh ®Çu t− theo qui ®Þnh cña LuËt §Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ................................................ 13
1.3. C¨n cø vµo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm gi¸m ®Þnh .................................. 13
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong hoạt động XNK, hàng hóa luôn có nguy cơ phải chịu những rủi ro, tổn thất.. do đó để giải quyết tranh chấp và có chứng cứ khách quan phân định trách nhiệm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement