Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Travion
#751852 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số bài học kinh nghiêm trong phát triển ngoại thương của Trung quốc và gợi ý đối với Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc vµ gîi ý ®èi víi ViÖt Nam
Lª Thïy D−¬ng – Anh 6 K38 KTNT

2
chñ yÕu ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c bµi häc kinh nghiÖm thµnh c«ng còng nh− ch−a thµnh c«ng
trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc trong tiÕn tr×nh më cöa vµ c¶i c¸ch kinh tÕ tõ n¨m 1979 ®Õn nay, ®Ó trªn c¬ së ®ã tham kh¶o mét c¸ch cã phª ph¸n vµ chän läc nh÷ng kinh nghiÖm cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi thùc tiÔn ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam, ®−a ra nh÷ng gîi ý nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngo¹i th−¬ng ®Êt n−íc trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI.
Khãa luËn ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc: ph−¬ng
ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch, ph−¬ng ph¸p thèng kª vµ so s¸nh.
Ngoµi
lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, phô lôc
b¶n khãa luËn gåm cã 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng I: T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng Tr
Ch−¬ng I: T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng Tr
Ch−¬ng I: T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng Tr
Ch−¬ng I: T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng Trung Quèc tõ n¨m 1979 ®Õn nay
ung Quèc tõ n¨m 1979 ®Õn nay
ung Quèc tõ n¨m 1979 ®Õn nay
ung Quèc tõ n¨m 1979 ®Õn nay
Ch−¬ng II: Mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc
Ch−¬ng II: Mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc
Ch−¬ng II: Mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc
Ch−¬ng II: Mét sè bµi häc kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc
Ch−¬ng III: Mét sè gîi ý ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam tõ bµi häc kinh
Ch−¬ng III: Mét sè gîi ý ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam tõ bµi häc kinh
Ch−¬ng III: Mét sè gîi ý ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam tõ bµi häc kinh
Ch−¬ng III: Mét sè gîi ý ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam tõ bµi häc kinh
nghiÖm cña Trung Quèc
nghiÖm cña Trung Quèc
nghiÖm cña Trung Quèc
nghiÖm cña Trung Quèc
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o – TiÕn s
TiÕn s
TiÕn s
TiÕn sü Vò ThÞ Kim Oanh
ü Vò ThÞ Kim Oanh
ü Vò ThÞ Kim Oanh
ü Vò ThÞ Kim Oanh, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng
dÉn em trong viÖc hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp nµy. Em còng xin ®−îc göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ, Th− viÖn tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, ViÖn kinh tÕ thÕ giíi, Trung t©m nghiªn cøu Trung Quèc ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khãa luËn ®−îc hoµn thµnh.
Hµ Néi, th¸ng 12/2003
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª Thïy D−¬ng


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tình hình ngoại thương Trung Quốc từ năm 1979 đến nay. chương 2. Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung quốc. chương 3. mộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement