Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By c0ngtu_maichoi_id18online
#751850 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phám thương mại quốc tế
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn Xu©n H−ng - NhËt 2 - K37C


2
§Ò tµi
: T×m hiÓu nghÖ thuËt bÝ quyÕt thµnh c«ng trong ®µm ph¸n
th−¬ng m¹i quèc tÕ.
Trong khu«n khæ mét kho¸ luËn tèt nghiÖp, t«i kh«ng cã tham väng
®Ò cËp nhiÒu ®Õn mét m¶ng ®Ò tµi rÊt réng lín lµ ®µm ph¸n, kho¸ luËn nµy
chØ tËp trung ®i vµo t×m hiÓu vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt vµ bÝ quyÕt ®Ó thµnh c«ng
trong ®µm ph¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ. Kho¸ luËn nµy ®· ®−îc thùc hiÖn qua
nghiªn cøu nhiÒu tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®µm ph¸n, còng nh− qua t×m hiÓu
thùc tÕ, ®Æc biÖt lµ cã sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh , tËn tôy cña PGS. NG¦T Vò
H÷u Töu. T«i xin bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh tr−íc hÕt ®èi víi thÇy gi¸o
Vò H÷u Töu, c¸c c¸n bé xuÊt nhËp khÈu cña mét sè doanh nghiÖp, vµ mét
sè c¸ nh©n kh¸c, ®· gióp t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
Ch−¬ng I: Kh¸i Qu¸t VÒ §µm Ph¸n
I. §Þnh nghÜa:

Trong giao dÞch ngo¹i th−¬ng, c¸c bªn th−êng cã sù kh¸c biÖt nhau
vÒ chÝnh kiÕn , vÒ ph¸p luËt, tËp qu¸n, ng«n ng÷, t− duy truyÒn thèng vµ vÒ
quyÒn lîi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã dÉn ®Õn sù xung ®ét. Muèn gi¶i quyÕt
xung ®ét ®ã, ng−êi ta ph¶i trao ®æi ý kiÕn víi nhau. Sù trao ®æi ý kiÕn nh−
thÕ trong quan hÖ mua b¸n quèc tÕ gäi lµ ®µm ph¸n th−¬ng m¹i.
Nh− vËy, cã thÓ ®Þnh nghÜa nh− sau: §µm ph¸n th−¬ng m¹i lµ qu¸
tr×nh trao ®æi ý kiÕn cña c¸c chñ thÓ trong mét xung ®ét nh»m ®i tíi thèng
nhÊt c¸ch nhËn ®Þnh, thèng nhÊt quan niÖm, thèng nhÊt c¸ch xö lý nh÷ng
vÊn ®Ò n¶y sinh trong quan hÖ bu«n b¸n gi÷a hai hoÆc nhiÒu bªn.
(TrÝch
s¸ch “kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th−¬ng”-Vò H÷u Töu).
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong giao dịch ngoại thương, các bên thường có sự khác biệt nhau về chính kiến, về pháp luật, ngôn ngữ, tư duy truyền thống. những sự khác biệt đó dẫn đến sự x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement