Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tim_em56
#751849 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường tiền tệ Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện phát triển
KILOBOOKS.COM
ThÞ tr−êng tiÒn tÖ ViÖt Nam – thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn, ph¸t triÓn

NguyÔn thÞ HUÖ – Ph¸p 2 K37d §¹i häc ngo¹i th−¬ng Hµ Néi

4.1.
C¸c tæ chøc kinh tÕ tham gia thÞ tr−êng
25
4.2.
Ng−êi ®Çu t− t− nh©n
25
5.
Ng−êi m«i giíi vµ ng−êi kinh doanh
25
5.1.
Ng−êi kinh doanh tiÒn tÖ
25
5.2.
Ng−êi m«i giíi tiÒn tÖ
26
IV.
CÊu tróc cña thÞ tr−êng tiÒn tÖ
27
1.
C¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc
27
1.1.
ThÞ tr−êng tiÒn tÖ s¬ cÊp
27
1.2.
ThÞ tr−êng tiÒn tÖ thø cÊp
28
2.
C¨n cø vµo ph¹m vi cña c¸c ®èi t−îng giao dÞch
28
2.1.
ThÞ tr−êng tiÒn tÖ liªn Ng©n hµng
28
2.2.
ThÞ tr−êng tiÒn tÖ më réng
29
3.
C¨n cø vµo ®Æc tr−ng c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ
29
3.1.
ThÞ tr−êng giao dÞch c¸c lo¹i chøng kho¸n ng¾n h¹n
29
3.2.
ThÞ tr−êng ngo¹i hèi
30
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng thÞ tr−êng tiÒn tÖ ViÖt Nam

I.
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c thÞ tr−êng bé phËn cña thÞ tr−êng tiÒn tÖ ViÖt Nam
33
1.
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng néi tÖ liªn ng©n hµng
33
2.
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng
37
2.1.
Môc ®Ých ra ®êi cña thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng
37
2.2.
Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc tõ thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng
38
2.3.
Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trªn thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng
38
3.
Thùc tr¹ng thÞ tr−êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c
43
II.
Thùc tr¹ng hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ ViÖt Nam
46
1.
TÝn phiÕu khoa b¹c Nhµ n−íc
47
2.
TÝn phiÕu ng©n hµng Nhµ n−íc
48
3.
C¸c lo¹i c«ng cô nî ng¾n h¹n kh¸c
49
3.1.
Chøng chØ tiÒn göi cã thÓ chuyÓn nh−îng
49
3.2.
Th−¬ng phiÕu
51
III.
Thùc tr¹ng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ng©n hµng Nhµ n−íc
53
1.
C«ng cô l·i suÊt
53
2.
C«ng cô nghiÖp vô thÞ tr−êng më
57
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong những năm qua, hoạt động tài chính, tiền tệ nước ta có nhiều đổi mới tích cực và thu được nhiều kết quả nhất đinh.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement