Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By won_yon
#751847 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu rau qua sang thị trường Nhật Bản
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
TrÞnh ThÞ Thu H»ng – Ph¸p 1-K37-§¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng

2
2.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Khãa luËn ®−îc ng−êi viÕt x©y dùng dùa trªn ph−¬ng ph¸p luËn chñ nghÜa
M¸c - Lªnin, kÕt hîp gi÷a ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp, gi÷a ph−¬ng ph¸p logic vµ lÞch sö; ph−¬ng ph¸p so s¸nh, tæng kÕt thùc tiÔn…
3. Néi dung khãa luËn
Khãa luËn gåm 3 ch−¬ng :
• Ch−¬ng I: tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ kh¸i niÖm xóc tiÕn th−¬ng m¹i, ®−a ra
nh÷ng kiÕn thøc chung vÒ c¸c h×nh thøc xóc tiÕn th−¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc xóc
tiÕn th−¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã, ch−¬ng I cßn bao gåm phÇn giíi thiÖu tæng quan vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c xóc tiÕn th−¬ng m¹i (nhÊt lµ xóc tiÕn xuÊt khÈu) cña ViÖt
Nam nh÷ng n¨m qua.
• Ch−¬ng II: bªn c¹nh nh÷ng sè liÖu chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt
khÈu mÆt hµng rau qu¶ cña ViÖt Nam, t«i giíi thiÖu thÞ tr−êng NhËt B¶n – b¹n
hµng lín cña ViÖt Nam vµ nh÷ng ®iÓm ®¸ng chó ý khi xuÊt khÈu rau qu¶ ViÖt Nam sang thÞ tr−êng nµy.
• Ch−¬ng III: t¸c gi¶ ®−a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
rau qu¶ ViÖt Nam sang thÞ tr−êng NhËt B¶n, ®Æc biÖt lµ th«ng qua c¸c c«ng cô xóc tiÕn th−¬ng m¹i.
T«i xin göi lêi c¶m ¬n tr©n träng nhÊt ®Õn PGS. NG¦T Vò H÷u Töu vµ bè
mÑ t«i, nh÷ng ng−êi ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ h−íng dÉn t«i thùc hiÖn c«ng tr×nh. T«i còng xin c¶m ¬n c¸c anh chÞ ë m¹ng th«ng tin trùc tuyÕn VASC Orient còng
nh− c¸c c¬ quan b¸o chÝ kh¸c, xin c¶m ¬n c¸c c¸n bé cña Côc Xóc tiÕn Th−¬ng m¹i (Vietrade), c¸n bé Th− viÖn Quèc gia, Th− viÖn tr−êng §¹i Häc Ngo¹i
Th−¬ng vµ nh÷ng ng−êi b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i viÕt khãa luËn nµy.Hµ Néi, th¸ng 11/2002
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN được đánh giá là 1 đất nước giàu tiềm năng về cây trái do khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, các loại nông sản rất phong phú đa dạng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement