Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By danh_dat99
#751844 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đông Yên Nhật Bản hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền tệ Châu Á
KILOBOOKS.COM
Môc lôc
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
.......................................
.......
.......
.......1111
Ch−¬ng 1: VÞ trÝ cña ®ång Yªn hiÖn nay qua bøc Tranh tæng
thÓ vÒ kinh tÕ-th−¬ng m¹i-tµi chÝnh NhËt B¶n................................
................................
................................
...............................................
...............
...............
...............3333
1. Tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n trong thêi gian
gÇn ®©y ............................................................................................................... 4

1.1. GDP- mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh søc m¹nh ®ång tiÒn cña mét
nÒn kinh tÕ .................................................................................................... 4

1.2. GDP cña NhËt B¶n, nÒn kinh tÕ lín thø hai trªn thÕ giíi............................... 5

2. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña NhËt B¶n................................................................ 10

2.1. §Æc tr−ng cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp NhËt B¶n.......................................... 10

2.2. T×nh h×nh vµ xu h−íng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp NhËt B¶n.............................. 11

3. Quan hÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ............................................................................. 13

3.1. Tû träng th−¬ng m¹i quèc tÕ cña NhËt B¶n ................................................ 14

3.2. C¸n c©n th−¬ng m¹i cña NhËt B¶n............................................................. 14

3.3. ChÝnh s¸ch th−¬ng m¹i quèc tÕ cña NhËt B¶n............................................ 17

4.T×nh h×nh hÖ thèng ng©n hµng vµ dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ cña NhËt B¶n .......... 20

4.1. T×nh h×nh hÖ thèng ng©n hµng cña NhËt B¶n.............................................. 20

4.2. Dù tr÷ vµng vµ ngo¹i tÖ .............................................................................. 21

5. C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña NhËt B¶n ...................................................... 23

5.1. C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ ¶nh h−ëng cña nã ®Õn ®ång tiÒn quèc gia ....... 23

5.2. HiÖn tr¹ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n .............. 24

6. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång Yªn NhËt B¶n.................. 28

6.1. VÊn ®Ò ®ång Yªn m¹nh víi nÒn kinh tÕ NhËt B¶n ...................................... 28

6.2. Tû gi¸ hèi ®o¸i ®ång Yªn hiÖn nay vµ xu h−íng biÕn ®éng......................... 29

6.3. Lý thuyÕt chung vÒ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång tiÒn ............................. 31

6.4. Kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång Yªn NhËt B¶n ........................................... 32


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu đồng Yên vừa có giá trị học thuật vừa có giá trị thực tiễn sâu sắc. đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và Nhật bản hiện nay
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement