Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Erkerd
#751841 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp - thực trạng, giải pháp
KILOBOOKS.COM

Khãa luËn tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Loan
-
KT§N - K37
2
luËn c¬ b¶n vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng t×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam vµ tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶
nguån vèn nµy.
§èi t−îng nghiªn cøu cña kho¸ luËn tèt nghiÖp lµ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Ph¹m vi nghiªn cøu lµ t×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo lÜnh
vùc c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 1988-2001
Kho¸ luËn ®· sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh− :
ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö …®Ó xem xÐt vµ ®¸nh gi¸, gióp c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu thªm s©u s¾c.
KÕt cÊu cña khãa luËn ngoµi Lêi nãi ®Çu vµ KÕt luËn gåm cã 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm mét sè
n−íc vÒ thu hót FDI trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp .
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi trong lÜnh vùc c«ng
nghiÖp
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót vµ sö dông cã
hiÖu qu¶ nguån vèn FDI trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp.

Hµ Néi ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ Loan
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
FDI đã và đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement