Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pik_pum
#751810 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về hoạt động của NHNN&PTNT tỉnh Hà Tây góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta
KILOBOOKS.COM
2
Kho¸ luËn gåm cã 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ NHNo&PTNT Hµ T©y
Ch−¬ng II
: T×nh h×nh mét sè ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT Hµ T©y gãp
phÇn ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë n−íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Ch−¬ng III
: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c
nghiÖp vô g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i t¹i NHNo vµ PTNT Hµ T©y
thêi gian tíi.
§Ó hoµn thµnh ®−îc kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, t¸c gi¶ ®· v« cïng may
m¾n khi nhËn ®−îc sù gióp ®ì cña thÇy c«, gia ®×nh vµ b¹n bÌ. Xin c¸m ¬n c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i phßng Thanh to¸n quèc tÕ, phßng Thèng kª- KÕ ho¹ch ë NHNo&PTNT tØnh Hµ T©y ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. §ång thêi, còng xin göi nh÷ng lêi c¸m ¬n tr©n träng nhÊt ®Õn thÇy gi¸o T« Träng NghiÖp, ng−êi h−íng dÉn trùc tiÕp t¸c gi¶ thùc hiÖn kho¸ luËn. Nh©n dÞp nµy, ng−êi viÕt còng muèn bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o cña tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, nh÷ng ng−êi ®· cung cÊp kiÕn thøc nÒn t¶ng cho kho¸ luËn nµy trong suèt 4 n¨m häc.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Là 1 trong những Nh có uy tín trên toàn tỉnh, NHNN&PTNT HÀ Tây bắt đầu thực hiện nghiệp vụ NH đối ngoại sớm hơn nhiều NH khác trên địa bàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement