Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trongduc_dt
#751798 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động quảng cáo trên truyền hình Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ph¹m Thu H−¬ng-Trung 1 K37 D

2

Kho¸ luËn ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:

Ch−¬ng 1: §Þnh vÞ trong qu¶ng c¸o vµ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh

Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ViÖt Nam hiÖn
nay

Ch−¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶ng
c¸o trªn truyÒn h×nh

Do thêi gian thùc hiÖn cã h¹n vµ nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn kho¸ luËn
t«t nghiÖp nµy cßn nhiÒu sai sãt, em mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m vµ ý kiÕn
®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u cña Th.S Ph¹m Thu H−¬ng,
ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó kho¸ luËn nµy ®−îc
hoµn thµnh.
Hµ Néi 15 - 12 - 2002
Ph¹m Thu H−¬ng

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. định vị trong quảng cáo và quảng cáo trên truyền hình. chương 2. thực trạng hoạt động quảng cáo trên truyền hình việt Nam hiện nay. chương 3. một số k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement