Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By viyeu_chonuoitiec_1402
#751776 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thương mại điện tử ở Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với VN
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n §«ng NhËt 3K36F

Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Khoa KTNT

2

Lêi nãi ®Çu

Sù xuÊt hiÖn m¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®· ®¸nh dÊu mét b−íc ngoÆt quan träng trong giao dÞch th−¬ng m¹i. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö (Electronic Commerce) ®−îc nh¾c ®Õn trªn tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh−
mét c«ng cô kinh doanh ®iÓn h×nh cña thÕ kû XXI. H¬n bao giê hÕt, vÊn ®Ò th−¬ng m¹i ®iÖn tö trë nªn nãng báng ®èi víi mçi quèc gia, mçi tæ chøc kinh tÕ- x· héi bëi tÝnh tiÖn dông vµ h÷u Ých cña nã. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang ngµy cµng chøng tá nh÷ng lîi Ých tiÒm tµng vµ kh¶ n¨ng to lín cña m×nh. Trong t−¬ng lai, th−¬ng m¹i ®iÖn tö sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c¸c quèc gia, c¸c khèi kinh tÕ trong cuéc c¹nh tranh mang tÝnh khu
vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ngµy cµng s©u s¾c. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó nh©n lo¹i b−íc vµo thÕ kû XXI- thÕ kû cña x· héi tri thøc.


ë ViÖt Nam hiÖn nay, th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®· b¾t ®Çu ®−îc h×nh thµnh
song vÉn cßn ë giai ®o¹n khëi ®éng. ViÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë c¸c n−íc ®i tr−íc tõ ®ã ®−a ra c¸c bµi häc kinh nghiÖm, c¸c gi¶i
ph¸p cô thÓ cho tiÕn tr×nh øng dông vµ triÓn khai th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë n−íc ta lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, kÕt hîp víi c¸c kiÕn thøc ®· häc cïng víi sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o
TiÕn sÜ NguyÔn §øc Dþ em ®· chän ®Ò tµi: "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë NhËt B¶n vµ bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam" cho Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña
m×nh.

Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
C
h−¬ng I
:
Tæng quan vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
C
h−¬ng ii : Th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë NhËt B¶n.
C
h−¬ng iii : Bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ở VN hiện nay, thương mại điện tử đã bắt đầu được hình thành song vẫn ở giai đoạn khởi động, việc nghiên cứu thực trạng TMĐT ở các nước đi trước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement