Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By afjf_sgwgwg
#751775 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khu vực đầu tư Asean (AIA) và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của VN trong quá trình tham gia AIA
KILOBOOKS.COM
môc lôc
môc lôc
môc lôc
môc lôc


Trang
Lêi Nãi ®Çu . ...................................................................................................... .. Ch−¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ®Çu t− trùc
tiÕp n−íc ngoµi ( FDI) vµ KHU VùC ®Çu t− ASEAN (aia).... ..1
I. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) vµ sù cÇn thiÕt cña FDI
..................... ..1
1.
§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI).......................................................... ..1
1.1. Kh¸i niÖm............ ....................................................................….......3
1.2. C¸c h×nh thøc FDI..................................................................….........3
2.
Sù cÇn thiÕt cña FDI .............................................................................. ..3
II. Khu vùc ®Çu t− ASEAN (AIA) vµ HiÖp ®Þnh khung vÒ Khu ®Çu
t− ASEAN (HiÖp ®Þnh AIA)
............................................................................ ..4
1.
Khu vùc ®Çu t− ASEAN ......................................................................... ..4
2.
HiÖp ®Þnh khung vÒ AIA........................................................................ ..7
2.1. Môc tiªu vµ ph¹m vi ¸p dông cña HiÖp ®Þnh ........................…..........7
2.1. Néi dung ho¹t ®éng ..............................................................…..........7
2.3. Chñ tr−¬ng, nguyªn t¾c, biÖn ph¸p thùc hiÖn AIA ............…...........10
2.4. §èi t−îng ®−îc h−ëng c¸c −u ®·i liªn quan ®Õn më cöa c¸c
ngµnh nghÒ vµ ®èi xö quèc gia ......................................…..............13
2.5. C¬ chÕ tæ chøc thùc hiÖn ...........................................................…...13
2.6. Gi¶i quyÕt tranh chÊp ...............................................................…....13
3.
Nh÷ng khã kh¨n vµ triÓn väng cña AIA ................................................ 14
3.1.Nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh ....................................................….........14
3.2. TriÓn väng ph¸t triÓn cña AIA ......................................................... 15
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. những lý luận cơ bản về FDI và khu vực đầu tư AIA. chương 2. tác động của AIA đối với nền kinh tế VN. chương 3. định hướng và giải pháp nhằm triển kha
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement