Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By weareone9x_lx
#751774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những bất đồng trong thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển trong khuôn khổ WTO
KILOBOOKS.COM

2
CH¦¥NG 1
TæNG QUAN VÒ TH¦¥NG M¹I QuèC TÕ
Vµ Tæ CHøC TH¦¥NG M¹I THÕ Giíi
1.1

Tæng quan vÒ th−¬ng m¹i quèc tÕ

1.2
Nh÷ng nÐt chÝnh trong th−¬ng m¹i quèc tÕ
Trong nh÷ng n¨m 90, kinh tÕ vµ th−¬ng m¹i thÕ giíi nh×n chung kh¸ æn
®Þnh. Tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP hµng n¨m trong giai ®o¹n 1990-1998 ®¹t 2%,
cña xuÊt khÈu hµng ho¸ lµ 6%, nhËp khÈu hµng ho¸ lµ 5,9%. Th−¬ng m¹i dÞch vô còng t¨ng tr−ëng m¹nh víi møc t¨ng xuÊt khÈu b×nh qu©n hµng n¨m
trong cïng thêi kú lµ 7%, nhËp khÈu lµ 6%.
B¶ng 1: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu th−¬ng m¹i thÕ giíi
giai ®o¹n 1998-2002
(§¬n vÞ: tØ USD vµ %)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
Gi¸ trÞ xuÊt khÈu
6697
6590
6800
7634
7602
7840
Møc t¨ng hµng n¨m
-2
3
12
-1
3
Nguån: B¸o c¸o th−êng niªn WTO 1999-2002
Sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch©u ¸, kinh tÕ thÕ giíi nãi chung
vµ th−¬ng m¹i nãi riªng bÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒ. Trong n¨m 1998, gi¸ trÞ xuÊt
khÈu cña thÕ giíi gi¶m 2%. S¶n l−îng vµ t¨ng tr−ëng th−¬ng m¹i toµn cÇu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sự phát triển của thương mại, 1 mặt đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia, nhưng mặt khác cũng làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa các nước, đặc biệt là giữa các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement