Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yennhu_02
#751752 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải cách DNNN là quá trình tất yêu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng


- 2 -
Môc lôc

Trang

Lêi nãi ®Çu
............................................................................................................4
Ch−¬ng I: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam
...............................6
I. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ......................................................... 6

1. Kh¸i niÖm .................................................................................................. 6

2. Nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ.................. 8

3. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam ..................................................................................... 10

II. Kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp Nhµ n−íc ViÖt Nam...................................... 13

1.

TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n−íc ......................................................................................................... 13

2. Quan niÖm vÒ doanh nghiÖp Nhµ n−íc.................................................... 16

3. VÞ trÝ, vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ n−íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.. 20

3.1 VÞ trÝ cña DNNN
.......................................................................... 20

3.2 Vai trß cña DNNN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
............................. 22

Ch−¬ng II
:
C¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n−íc lµ qu¸ tr×nh
tÊt yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ viÖt nam
....................................................25
I. Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch DNNN .......................................................................... 25

1. C¸c biÖn ph¸p ®· ®−îc triÓn khai thùc hiÖn............................................. 25

1.1 §æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®èi víi DNNN
........................ 25

1.2 S¾p xÕp, tæ chøc l¹i c¸c DNNN
..................................................... 28

1.3 Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN
................................................ 33

2. KÕt qu¶..................................................................................................... 35

2.1 KÕt qu¶ cña viÖc ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi DNNN
........... 35

2.2 KÕt qu¶ cña viÖc s¾p xÕp, tæ chøc l¹i c¸c DNNN.
.......................... 37

2.3 Mét sè kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c¸c DNNN
............. 38

3. Thùc tr¹ng DNNN hiÖn nay..................................................................... 42

3.1 VÒ sè l−îng, c¬ cÊuvµ quy m« cña DNNN
.................................... 42

3.2 VÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña DNNN
................................................ 47

II Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm tån t¹i.................................................. 54

1. NhËn thøc vÒ vÞ trÝ, vai trß cña DNNN .................................................... 54

2. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®èi víi DNNN cßn nhiÒu

h¹n chÕ ............... 56

3. N¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c DNNN cßn nhiÒu h¹n chÕ. ......................... 59

Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p tiÕp tôc c¶i c¸ch DNNN nh»m n©ng cao kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ......................................65

I Ph−¬ng h−íng .............................................................................................. 65

1.Môc tiªu cña c¶i c¸ch DNNN................................................................... 65

1.1 Mét sè quan ®iÓm chñ yÕu vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
DNNN
........................................................................................ 65

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, một trong những biện pháp thường được nhắc tới là cải cách DNNN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement