Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#751751 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất chế biến xuất khẩu chề ở Việt nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn Thu Thuû

NhËt 2 - K37C
2
IV. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu chÌ cña
ViÖt Nam
............................................................................................................ 39
1. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt, chÕ biÕn chÌ ë ViÖt Nam .......... 39
1.1. Nh©n tè canh t¸c........................................................................... 39
1.2. Nh©n tè c«ng nghÖ ....................................................................... 44 1.3. Nh©n tè vËn t¶i ............................................................................. 46 1.4. Nh©n tè gi¸ thµnh s¶n xuÊt .......................................................... 47
2. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam .......................... 55
2.1. S¶n phÈm ..................................................................................... 55
2.2. Gi¸ chÌ ......................................................................................... 57 2.3. ThÞ tr−êng tiªu thô chÌ ................................................................. 59 2.4. Xóc tiÕn b¸n hµng ........................................................................ 60
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu
nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu mÆt
hµng chÌ cña ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010 ................................................ 62
I. Ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc
.............................................................................. 62
II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu
.................................................................................. 63
1. C¸c chÝnh s¸ch ë tÇm vÜ m« .................................................................. 64
1.1. ChÝnh s¸ch thuÕ sö dông ®Êt trång chÌ ........................................ 64 1.2. ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, y tÕ ................................................. 65 1.3. ChÝnh s¸ch cho vay vèn................................................................ 65 1.4. ChÝnh s¸ch thuÕ xuÊt khÈu chÌ..................................................... 66
2. C¸c gi¶i ph¸p ë tÇm vÜ m«..................................................................... 66
2.1. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr−êng................................................................. 66 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn ................................................. 69
2.3. Gi¶i ph¸p x©y dùng æn ®Þnh vïng nguyªn liÖu ............................ 70 2.4. Tæ chøc c¸c kªnh thu mua cung øng nguyªn liÖu........................ 72
KiÕn nghÞ - §Ò xuÊt
....................................................................................... 75

1. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp....................................................................... 75 2. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ....................................................................... 75
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
phát triển sản xuất, đẩy mạnh XK các mặt hàng nông sản là 1 chủ trường kinh tế lớn của Đảng và NN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. là trong những mặt hàng xk
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement