Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ducthanh1109
#751714 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Áp dụng lý thuyết thị trường ngách vào hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm của các DN nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
3. §èi t−îng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu
3.1. §èi t−îng nghiªn cøu
§Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch,
®ã lµ: kh¸i niÖm thÞ tr−êng ng¸ch, ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng −u nh−îc ®iÓm cña thÞ tr−êng ng¸ch. Bªn c¹nh ®ã, ®Ò tµi còng ®−a ra c¸c chiÕn l−îc ¸p dông trªn thÞ tr−êng ng¸ch. Trªn nÒn t¶ng kiÕn thøc trªn, ®Ò tµi nghiªn cøu viÖc ¸p dông lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch vµo trong thùc tiÔn. Tõ ®ã, ®óc rót kinh nghiÖm vµ chØ ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch.
3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu viÖc ¸p dông lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch
trong c¸c doanh nghiÖp, cô thÓ lµ mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp NhËt B¶n vµ Hµn Quèc. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu duy vËt biÖn chøng vµ
duy vËt lÞch sö cña chñ nghÜa Mac Lªnin. Ngoµi ra, c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c ®−îc sö dông ®ã lµ c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ thu thËp th«ng tin, khoa häc thèng kª, ph©n tÝch vµ tæng hîp, so s¸nh vµ ®èi chiÕu víi thùc tiÔn. 5. KÕt cÊu cña khãa luËn
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn nµy ®−îc kÕt cÊu gåm ba
ch−¬ng:
Ch−¬ng I Lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch.
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng viÖc ¸p dông lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch t¹i ViÖt Nam vµ mét sè doanh nghiÖp n−íc ngoµi.
Ch−¬ng III Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ viÖc ¸p dông lý thuyÕt thÞ tr−êng ng¸ch cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
Do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian, nªn khãa luËn nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn th¹c sü NguyÔn Thanh B×nh, ng−êi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh t×m tµi liÖu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
thị trường khu vực và quốc tế đã được phân chia. các DN có tiềm lực tài chính, công nghệ kỹ thuật mạnh với đầy đủ các kỹ năng và kinh nghiệm cạnh tranh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement