Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gruddieu
#751704 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu về chế độ MFN và NT nhằm hoàn thiện và điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

TrÇn Ph−¬ng Hµ
TrÇn Ph−¬ng Hµ
TrÇn Ph−¬ng Hµ
TrÇn Ph−¬ng Hµ
2
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” ®−îc thùc hiÖn nh»m ®−a ra nh÷ng khuyÕn nghÞ hoµn
thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i cña ViÖt Nam cho phï hîp víi luËt ph¸p khu vùc vµ quèc tÕ th«ng qua viÖc xem xÐt chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong t−¬ng quan víi hai nguyªn t¾c MFN vµ NT.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®−îc giíi h¹n ë viÖc nghiªn cøu vÒ MFN vµ
NT trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i hµng ho¸ vµ th−¬ng m¹i dÞch vô lµ hai lÜnh vùc quan träng cña th−¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay.
Bè côc ®Ò tµi ®−îc kÕt cÊu 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Néi dung c¬ b¶n vÒ chÕ ®é §èi xö tèi huÖ quèc vµ §èi xö
quèc gia.
Ch−¬ng II: Nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt gi÷a chÝnh s¸ch
th−¬ng m¹i ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cña quèc tÕ vÒ MFN vµ NT.
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng ®iÒu chØnh nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh s¸ch
th−¬ng m¹i ViÖt Nam cho phï hîp víi nguyªn t¾c MFN vµ NT trong qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
ViÖc tiÕn hµnh mét nghiªn cøu tæng qu¸t vÒ MFN vµ NT trong mèi quan hÖ
víi chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ViÖt Nam ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt do tÝnh
phøc t¹p cña c¸c ®Þnh chÕ nµy. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng cña b¹n ®äc vµ thÇy c« ®Ó gãp phÇn vµo thµnh c«ng chung cña ®Ò tµi
vµ thµnh c«ng chung cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Còng th«ng qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy c« vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt lµ
Th¹c sü Ph¹m ThÞ Mai Khanh, ng−êi ®· ®−a ra nhiÒu ý kiÕn quý b¸u vµ tËn t×nh
h−íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.


Hµ Néi, th¸ng 12, n¨m 2002

Sinh viªn

TrÇn Ph−¬ng Hµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhằm đảm bỏa các mối quan hệ thương mại được tiến hành trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, việc đàm phán và áp dụng MFN và NT trong quan hệ TMQT là 1 vấn đề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement