Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoctram_ken
#751702 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải quyết tranh chấp trong ngoại thương và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại công ty dệt may Hà Nội
KILOBOOKS.COM
2
hiÖu qu¶ cao ®Ó tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho riªng m×nh, t«i chän ®Ò tµi: “Gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp trong ngo¹i th−¬ng vµ thùc tiÔn gi¶i quyÕt tranh
chÊp t¹i C«ng ty dÖt may Hµ néi” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc cña m×nh.

2. Môc ®Ých nghiªn cøu
-
Kho¸ luËn tr−íc tiªn nh»m nghiªn cøu mét c¸ch t−¬ng ®èi bao qu¸t
c¸c tranh chÊp trong ngo¹i th−¬ng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt
tranh chÊp.
-
TiÕp ®ã, kho¸ luËn t×m hiÓu thùc tiÔn gi¶i quyÕt tranh chÊp trong
ngo¹i th−¬ng t¹i mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cô thÓ lµ C«ng ty dÖt may Hµ néi.
-
Sau khi nghiªn cøu lý thuyÕt vµ t×m hiÓu thùc tiÔn, kho¸ luËn ®Ò xuÊt
mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp trong ngo¹i th−¬ng nãi chung vµ ë C«ng ty dÖt may Hµ néi nãi
riªng.

3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ c¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt
tranh chÊp trong ngo¹i th−¬ng vµ thùc tiÔn øng dông c¸c ph−¬ng ph¸p nµy t¹i mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Cô thÓ, kho¸ luËn nghiªn cøu
c¸ch thøc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp trong ngo¹i th−¬ng vµ viÖc ¸p dông nh− thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, tõ ®ã rót ra ph−¬ng
ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp cho mçi mét tranh chÊp thùc tÕ x¶y ra.
Ph¹m vi kho¸ luËn giíi h¹n chØ ë viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c tranh
chÊp trong ngo¹i th−¬ng ph¸t sinh tõ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ
cña C«ng ty dÖt may Hµ néi trong thêi gian võa qua.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khi đàm phán ký kết hợp đồng các bên đều muốn tốt đẹp nhưng do những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, luật pháp.. nên tranh chấp là khó tránh khỏi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement