Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By titan_love_tihon_oxyqb
#751701 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở công ty may 10
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn

Líp: T2 - K37
2
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................................i
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ Marketing vµ Marketing xuÊt khÈu....8
I. Kh¸i niÖm chung vÒ marketing vµ marketing xuÊt khÈu .................... 8
1. Kh¸i niÖm Marketing.............................................................................. 8
1.1 Marketing truyÒn thèng ..................................................................... 8 1.2 Marketing hiÖn ®¹i............................................................................. 9
2. Ph©n biÖt gi÷a marketing néi ®Þa vµ marketing quèc tÕ ........................ 10 3. Marketing xuÊt khÈu - Mét bé phËn chÝnh yÕu cña marketing quèc tÕ 12
II. Ho¹t ®éng marketing trong kinh doanh xuÊt khÈu.......................... 13
1. Ph©n tÝch m«i tr−êng marketing quèc tÕ - Ho¹t ®éng khëi ®Çu quan
träng cña marketing xuÊt khÈu .................................................................. 14
1.1 TÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i tr−êng kinh doanh
quèc tÕ trong ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu ........................................ 14 1.2 T¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng marketing quèc tÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu............................................................. 15 a. M«i tr−êng kinh tÕ ............................................................................. 15
b. M«i tr−êng chÝnh trÞ............................................................................ 17 c. M«i tr−êng ph¸p lý.............................................................................. 18 d. M«i tr−êng v¨n ho¸............................................................................. 19
2. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp-QuyÕt ®Þnh tham gia xuÊt khÈu. 22
2.1 Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ may vµ hiÓm ho¹ (SWOT)....... 22 2.2. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty - QuyÕt ®Þnh tham gia xuÊt khÈu .. 23
3. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc marketing xuÊt khÈu......................................... 23
3.1 Lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu môc tiªu.......................................... 24 3.2 §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng ................................. 27 3.3 Lùa chän ph−¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr−êng xuÊt khÈu.................. 29 3.4 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ....................................................................... 31
4. X©y dùng kÕ ho¹ch marketing xuÊt khÈu ............................................. 32
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
với mục tiêu phát triển ngành dệt may trở thành 1 trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu, thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement