Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manhmanh_08
#751678 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển DNNVV ở nông thôn việt Nam trong quá trình CNh
KILOBOOKS.COM
NguyÔn Lan Ph−¬ng - A7 - K37B Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¸t triÓn DNNVV ë n«ng th«n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸
- 2 -


môc lôc
Ch−¬ng I

C¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t triÓn c¸c DNNVV ë n«ng
th«n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸

I. C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë ViÖt
Nam hiÖn nay

1.
C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay
1.1
Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n−íc ta
1.2
Néi dung c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸

1
2
2.
Néi dung, ph−¬ng h−íng vµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh CNH - H§H
n«ng nghiÖp, n«ng th«n
2.1
Néi dung
2.2
Ph−¬ng h−íng
2.3
Môc tiªu

5 7
8
3.
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë c¸c n−íc trªn ThÕ giíi
3.1
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ cæ ®iÓn
3.2
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ theo h−íng thay thÕ nhËp khÈu
3.3
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ h−íng vÒ xuÊt khÈu
3.4
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ theo h−íng héi nhËp quèc tÕ
9 9
11 13 15
II. Doanh nghiÖp nhá vµ võa trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam

1.
Kh¸i niÖm doanh nghiÖp nhá vµ võa
1.1
TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù xuÊt hiÖn, tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña doanh nghiÖp nhá vµ võa
1.2
Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp nhá vµ võa
1.3
§Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp nhá vµ võa
17

17 19 21
2.
Lîi thÕ cña m« h×nh doanh nghiÖp nhá vµ võa
2.1
Lîi thÕ cña c«ng nghÖ trung gian
22 22
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kinh nghiệm ở nhiều nới đã và đang chứng tỏ kinh tế hộ, nông trại gia đình, DNNVV là loại hình kinh tế có hiệu quả nhất và là lực lượng kinh tế chủ yếu trong q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement