Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hellangel_85
#751657 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất của NHNNVN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn H−¬ng Giang - T 2 - K37E
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Hµ Néi

2
cã hiÖu qu¶, gãp phÇn thóc ®Èy thÞ tr−êng tµi chÝnh - tiÒn tÖ ngµy cµng ph¸t
triÓn.
Qua t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh l·i suÊt tõ khi ®æi míi ®Õn nay vµ
quyÕt ®Þnh míi nhÊt vÒ tù do hãa l·i suÊt cña NHNN em ®· chän " Mét sè
vÊn ®Ò vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt nam
trong giai ®o¹n hiÖn nay " lµm ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cho m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ l·i suÊt vµ c¬ chÕ tù do hãa l·i suÊt .
Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng ®iÒu hµnh c«ng cô l·i suÊt Ng©n hµng ë ViÖt nam
trong thêi gian qua.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn thªm chÝnh s¸ch l·i suÊt
hiÖn nay cña ViÖt nam.
Do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, thêi gian còng nh− tµi liÖu tham kh¶o nªn kho¸
luËn nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt, vËy em kÝnh mong c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n nhËn
xÐt gãp ý ®Ó bµi viÕt thªm chÆt chÏ, ®Çy ®ñ.
Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KTNT
cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o ®· d×u d¾t vµ truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn
thøc, n¨ng lùc phÈm chÊt ®Ó hoµn thµnh khãa häc. Em còng xin bµy tá lßng
biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« Lª ThÞ Thanh - ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn, chØ b¶o cho
em trong suèt qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về lãi suất và cơ chế tự do hóa lãi suất. chương 2. thực trạng điều hành công cụ lãi suất Nh ở VN. chương 3. một số giải pháp hoàn thi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement