Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_nguyen
#751655 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những ràng buộc pháp lý của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và yêu cầu đặt ra cho các DNXK nước ta
KILOBOOKS.COM

- 2 -
Kho¸ luËn tèt nghiÖpVò Thanh thuû, líp a9-k37


Ch−¬ng III: Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam vµ mét sè kiÕn nghÞ

78
I.
Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam
78
1.
Yªu cÇu thø nhÊt: cÇn tÝch cùc n©ng cao hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt qu¶n lý nhËp khÈu cña Hoa Kú

78
2.
Yªu cÇu thø hai: cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam

79
3.
Yªu cÇu thø ba: cÇn t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu ViÖt Nam

82
II.
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang Hoa Kú

84
1.
KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc
84
1.1. TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam nh»m t¹o tÝnh t−¬ng thÝch
víi c¸c quy ®Þnh b¾t buéc vÒ nhËp khÈu cña Hoa Kú …

84
1.2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu theo h−íng hiÖu qu¶ h¬n
86
1.3. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn vÒ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch, luËt
lÖ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu cña Hoa Kú

87
1.4. TÝch cùc ®µm ph¸n ®Ó xo¸ bá vÜnh viÔn §iÒu luËt Bæ sung Jackson Vanik
89
1.5. TÝch cùc th−¬ng l−îng víi Hoa Kú ®Ó ®−îc h−ëng quy chÕ GSP
89
1.6. Cã c¬ chÕ kiÓm so¸t chÆt chÏ giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ViÖt Nam khi
xuÊt khÈu sang Hoa Kú

90
2.
KiÕn nghÞ ®èi víi doanh nghiÖp
91
2.1. DN cÇn chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m hiÓu c¸c quy ®Þnh qu¶n lý nhËp khÈu
cña Hoa Kú tõ mäi nguån th«ng tin

91
2.2. TÝch cùc, chñ ®éng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp
93
2.3. KhÈn tr−¬ng c¶i thiÖn n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam
94
2.4. CÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp t¹i Hoa Kú cho c¸c
s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh.

96
2.5. X©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ ph©n
phèi, c¸c m«i giíi h¶i quan, c¸c h·ng vËn t¶i chuyªn nghiÖp, vµ c¸c ng©n hµng t¹i Hoa Kú

97
2.6. Chñ ®éng lµm quen vµ tiÕp thu c«ng nghÖ m¹ng Internet vµo ho¹t ®éng
kinh doanh, th−¬ng m¹i

98
2.7. Mua b¶o hiÓm rñi ro xuÊt khÈu sang Hoa Kú
99

KÕt luËn

100


TµI liÖu tham kh¶oPhô lôc


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. giới thiệu chung về hoa kỳ và các quy định quản lý NK của HK. chương 2. những quy định có tính ràng buộc pháp lý của HK đối với hàng hóa nhập khẩu từ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement