Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhduong_lenvyan
#751628 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu
1
Ch−¬ng 1. Nh÷ng lý luËn chung vÒ NghiÖp vô thÞ tr−êng më
3
I.Ng©n hµng trung −¬ng vµ c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh
3
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Trung −¬ng 1. Ng©n hµng trung −¬ng
3
1.1. Kh¸i niÖm Ng©n hµng trung −¬ng
3
1.2. Chøc n¨ng cña Ng©n hµng trung −¬ng
4
2. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ c¸c c«ng cô cña ®iÒu hµnh CSTT cña NHT¦
8
2.1. L−îng cung tiÒn vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi l−îng cung tiÒn
8
2.2. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
10
2.2.1 ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
10
2.2.2 C«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
11
II. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ NghiÖp vô thÞ tr−êng më
17
1. Kh¸i niÖm NghiÖp vô thÞ tr−êng më
17
2. C¸c ph−¬ng thøc giao dÞch trong NghiÖp vô thÞ tr−êng më
18
2.1 C¸c giao dÞch mua b¸n h¼n
18
2. 2 C¸c giao dÞch cã hoµn l¹i
19
3. Hµng ho¸ sö dông trong NgiÖp vô thÞ tr−êng më
23
4. H×nh thøc giao dÞch
25
4.1 §Êu thÇu
25
4.2 Giao dÞch song ph−¬ng
29
5. Thµnh viªn tham gia trong NghiÖp vô thÞ tr−êng më
30
6. C¬ chÕ t¸c ®éng cña NghiÖp vô thÞ tr−ßng më
32
6.1 Qua kªnh l·i suÊt
32
6.2 Qua kªnh gi¸ tµi s¶n
35
6.3 Qua kªnh tÝn dông
37
Ch−¬ng 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng NVTTM ë viÖt Nam
39
I. Bèi c¶nh ra ®êi NghiÖp vô thÞ tr−êng më viÖt nam
39
1. Bèi c¶nh ra ®êi
39
2. C¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng NVTTM ë ViÖt Nam
41
II. thùc tr¹ng NVTTM ViÖt Nam sau hai n¨m ho¹t ®éng
42
1. Thùc tr¹ng nghiÖp vô thÞ tr−êng më ViÖt Nam
42
1.1. VÒ kÕt qu¶ giao dÞch
42
1.2. H×nh thøc ®Êu thÇu trªn thÞ tr−êng më
46
1.3. Hµng ho¸ giao dÞch trªn thÞ tr−êng më
47
1.4. §èi t¸c giao dÞch cña Ng©n hµng Nhµ n−íc trªn thÞ tr−êng më
48
1.5. VÒ ph−¬ng thøc giao dÞch
50
1.6. VÒ kü thuËt giao dÞch
52
2. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr−êng më 2 n¨m qua
52

2.1 Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc
52
2.2 Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ
53
2.3 Mét sè nguyªn nh©n cña nh÷ng mÆt cßn tån t¹i
54
2.3.1. VÒ hµng ho¸
54
2.3.2. VÒ chñ thÓ
56
2.3.3. VÒ ph−¬ng thøc giao dÞch
57
2.3.4. VÒ thÞ tr−êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng
61
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Những lý luận chung về nghiệp vụ thị trường mở. chương 2. Thực trạng vận dụng Nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam. chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement