Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuquytv
#751622 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị nguồn nhân lực tại các DNVVN của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


Vò Liªn H−¬ng - Anh 10 - Kho¸ 37 - E
___________________________________________________________
_____


II
1.5 Sù biÕn ®æi tõ phong c¸ch qu¶n lý lao ®éng theo h−íng chuyªn m«n hãa sang phong c¸ch qu¶n lý linh ho¹t ...................................................................48
2 Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc nghiªn cøu qu¶n trÞ nguån nh©n lùc t¹i c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n..................................................................................49
2.1 Nh©n tè con ng−êi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ cña quèc gia nãi chung.................................................................50 2.2 Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc ®ãng vai trß quan träng trong qu¶n trÞ...............50
2.3 Chó träng ®Çu t− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o nh©n tµi .51 2.4 Cã chÝnh s¸ch quan t©m, ®èi nh©n xö thÕ khÐo lÐo ®èi víi ®éi ngò nh©n sù51 2.5 CÇn trang bÞ ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ giµu n¨ng lùc .................................52
3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vÊn ®Ò qu¶n trÞ nguån nh©n lùc t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam.....................................................................52
3.1 Nh÷ng gi¶i ph¸p vÜ m« ..............................................................................52 3.2 Gi¶i ph¸p vi m«..........................................................................................57
KÕt luËn................................................................................................................69
Phô lôc 1..................................................................................................................i
Phô lôc 2: b¶n m« t¶ c«ng viÖc .............................................................................iv
Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................. viii
Deleted:
Deleted: __
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thách thức to lớn đặt ra cho các DNVN không phải là trang bị các máy móc hiện đại mà chính là trang bị cho con người trong DN các yếu tố cần thiết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement