Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gloom_king
#751617 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển TMĐT ở các nước đang phát triển trong đó có VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi Trang Dung-Trung1K38E-§HNT
_________________________________________________________________________

- 2 -
th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam giai ®o¹n tíi. Néi dung cña khãa luËn ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng

Ch−¬ng I “Tæng quan vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö” tr×nh bµy c¸c vÊn
®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö

Ch−¬ng II “C¬ héi vµ sù th¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
®iÖn tö ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn”

Ch−¬ng III “Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
®iÖn tö ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn”

Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh−ng do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ,
bµi khãa luËn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt vÒ néi dung còng nh− h×nh thøc. T«i rÊt mong cã ®−îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi khãa luËn ®−îc hoµn chØnh h¬n.T«i xin ®−îc bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn Th¹c sÜ §µo Thu Giang-gi¶ng viªn khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng-®· tËn t×nh h−íng dÉn t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi kho¸ luËn nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về TMĐT. chương 2. cơ hội và thách thức của sự phát triển TMDTD đối với các nước đang phát triển. chương 3. phương hướng và giải pháp phát t
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online