Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By HDpro_love
#751615 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng Mô hình chứng khoán hóa các khoản nợ trong quá trình tái cơ cấu và lành mạnh hóa tài chính của hệ thống NHTMVN (Nghiên cứu tại Ngân hàng ngoại thương VN)
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp Chøng kho¸n hãa c¸c kho¶n nî
Vò DiÖp Anh -Líp A2 - K37
-2-
ng©n hµng, ®ã lµ chøng kho¸n ho¸ c¸c kho¶n nî. Víi mong muèn gãp ý kiÕn vµo qu¸ tr×nh t¸i c¬ cÊu vµ lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña hÖ thèng c¸c NHTM th«ng qua ho¹t ®éng chøng kho¸n hãa em xin tr×nh bÇy nh÷ng nhËn thøc cña m×nh vÒ c¸c ®iÒu kiÖn vµ m« h×nh vËn hµnh chøng kho¸n ho¸ t¹i ViÖt nam.

§Ò tµi
x©y dùng m« h×nh chøng kho¸n hãa c¸c kho¶n nî trong qu¸ tr×nh t¸i
c¬ cÊu vµ lµnh m¹nh hãa tµi chÝnh cña hÖ thèng c¸c nhtM viÖt nam
(LÊy Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam lµm ®iÓm nghiªn cøu)

Bè côc cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I:

Lý luËn chung vÒ chøng kho¸n ho¸ c¸c kho¶n nî trong ng©n
hµng th−¬ng m¹i
Ch−¬ng II:

M« h×nh chøng kho¸n hãa c¸c kho¶n nî tån ®äng cña hÖ
thèng c¸c NHTM ViÖt Nam
Ch−¬ng III:
Gi¶i ph¸p thùc hiÖn m« h×nh chøng kho¸n ho¸ c¸c kho¶n nî
tån ®äng trong qu¸ tr×nh t¸i c¬ cÊu vµ lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh cña c¸c NHTM.
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp, do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh
®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm thùc tiÔn, thêi gian vµ tµi liÖu nªn ch¾c ch¾n khãa luËn cßn nhiÒu thiÕu sãt, em mong muèn nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó khãa luËn ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. lý luận chung về chứng khoán và các khoản nợ trong NHTM. chương 2. mô hình CK hóa các khoản nợ tồn đọng của hệ thống các NHTM VN. chương 3. giải pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement