Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quangchanhai
#751614 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thúc đẩy phát triển TTCK VN
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn TTCK
Vâ V¨n Minh -A3 -K37
Khoa kinh tÕ ®èi ngo¹i


2
cÇu ph¸t triÓn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc trong thÕ kû 21.
Trong thêi gian ®Çu míi ®i vµo ho¹t ®éng thÞ tr−êng chøng kho¸n
ViÖt Nam ®· tr¶i qua mét sè giai ®o¹n th¨ng trÇm cïng ®ã lµ ®· xuÊt hiÖn mét sè vÊn ®Ò n¶y sinh nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh hoµn c¶nh ViÖt Nam, XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi
" Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ thóc
®Èy ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam"
lµm néi dung
nghiªn cøu kho¸ luËn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn víi môc ®Ých gãp phÇn nh»m lµm cho thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam (mét thÞ tr−êng cßn non trÎ) ngµy mét hoµn thiÖn h¬n.
Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kÕt cÊu
cña kho¸ luËn gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o Lª ThÞ Thanh vµ c¸c thÇy c«
trong khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng, tr−êng §¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng, c¸c c¸n bé Phßng Kinh Doanh (C«ng ty Chøng kho¸n - Ng©n hµng §T & PT VN) ®· tËn t×nh h−íng dÉn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. MÆc dï ®· ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong nhµ tr−êng, song do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp nhËn xÐt cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. những vấn đề chung về TTCK. chương 2. thực trạng TTCKVN. chương 3. giải pháp hoàn thiện và phát triển TTCKVN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement