Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hungdinho_3188
#751611 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải quyết tranh chấp trong TMQT giữa các thương nhân bằng trọng tài và thực tiễn ở Việt NAm
KILOBOOKS.COM
Lý ThÞ TiÕn P1-K38 Gi¶i quyÕt tranh chÊp trong th−¬ng m¹i quèc tÕ …

2
Ch−¬ng i: lý luËn chung vÒ träng tµi
1.1. Träng tµi vµ thÈm quyÒn xÐt xö cña träng tµi
1.1.2. Kh¸i niÖm träng tµi
Träng tµi th−¬ng m¹i ®−îc hiÓu ng¾n gän lµ träng tµi gi¶i quyÕt c¸c tranh
chÊp ph¸t sinh trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i. §Ó hiÓu ®−îc râ h¬n kh¸i niÖm
“träng tµi th−¬ng m¹i” chóng ta t×m hiÓu kh¸i niÖm “th−¬ng m¹i” lµ g×. ë c¸c
n−íc kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn ë møc cao ng−êi ta th−êng sö dông kh¸i niÖm th−¬ng m¹i vµ quy ®Þnh ph¹m vi cña nã kh¸ râ rµng trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt víi ph¹m vi réng. C¸c quan hÖ th−¬ng m¹i ®−îc ph©n biÖt víi c¸c
quan hÖ d©n sù ë môc ®Ých sö dông cña nã: c¸c quan hÖ th−¬ng m¹i lµ c¸c quan hÖ nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn cßn c¸c quan hÖ d©n sù lµ c¸c quan hÖ
chØ nh»m môc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n. VÝ dô nÕu nh− ng−êi mua khiÕu n¹i ng−êi b¸n th× ®−îc coi lµ quan hÖ th−¬ng m¹i, nh−ng nÕu ng−êi tiªu dïng khiÕu n¹i ng−êi b¸n th× l¹i ®−îc coi lµ quan hÖ d©n sù.
LuËt Th−¬ng m¹i ViÖt Nam quy ®Þnh râ trong ®iÒu 5 r»ng “ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i lµ viÖc thùc hiÖn mét hay nhiÒu hµnh vi cña th−¬ng nh©n, bao gåm
viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô th−¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i nh»m môc ®Ých lîi nhuËn hoÆc nh»m thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch
kinh tÕ x· héi. DÞch vô th−¬ng m¹i gåm nh÷ng dÞch vô g¾n liÒn víi viÖc mua b¸n hµng ho¸. Xóc tiÕn th−¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng nh»m t×m kiÕm, thóc ®Èy c¬
héi mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô th−¬ng m¹i”. Nh− vËy lµ LuËt th−¬ng m¹i quy ®Þnh kh¸i niÖm “th−¬ng m¹i” theo nghÜa hÑp, tøc lµ chØ c¸c
ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ vµ nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi viÖc mua b¸n hµng ho¸.
Trong phÇn chó thÝch cña §iÒu 1 LuËt mÉu UNCITRAL, ng−êi ta cho r»ng
“kh¸i niÖm th−¬ng m¹i cÇn ph¶i ®−îc hiÓu theo nghÜa réng, bao gåm c¸c vÊn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trọng tài Việt Nam tuy đã ra đời từ rất lâu song hoạt động chưa có hiệu quả do cơ chế pháp luật về trọng tài còn nhiều bất cập
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement