Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quoc_sinh_hoang
#751610 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình buôn bán qua biên giới Việt trung trước và sau khi Trung Quốc gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM
T×nh h×nh bu«n b¸n qua biªn giíi ViÖt Trung...

Vò Hå Ninh
2
Mü, EU ng−êi ta n¸o nøc chuÈn bÞ khai th¸c nh÷ng mÆt tÝch cùc ®ång thêi ®èi phã víi nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi xuÊt ph¸t tõ sù kiÖn nµy. VËy ®èi víi ViÖt Nam th× thÕ nµo? T×nh h×nh bu«n b¸n gi÷a hai n−íc nãi chung vµ bu«n b¸n biªn giíi nãi riªng cã chÞu nh÷ng t¸c ®éng g× kh«ng?. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng néi dung mµ kho¸ luËn muèn ®Ò cËp ®Õn.
§Ò tµI:

t×nh h×nh bu«n b¸n qua biªn giíi viÖt
t×nh h×nh bu«n b¸n qua biªn giíi viÖt
t×nh h×nh bu«n b¸n qua biªn giíi viÖt
t×nh h×nh bu«n b¸n qua biªn giíi viÖt ---- trung tr−íc vµ sau khi
trung tr−íc vµ sau khi
trung tr−íc vµ sau khi
trung tr−íc vµ sau khi
trung quèc gia nhËp wto
trung quèc gia nhËp wto
trung quèc gia nhËp wto
trung quèc gia nhËp wto

1.Môc ®Ých nghiªn cøu cña kho¸ luËn
§¸nh gi¸ viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO víi nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá
®Õn th−¬ng m¹i thÕ giíi vµ ViÖt Nam. Xem xÐt thùc tr¹ng quan hÖ ngo¹i th−¬ng nãi chung vµ quan hÖ bu«n b¸n qua biªn giíi ViÖt-Trung nãi riªng tõ
khi b×nh th−êng ho¸ quan hÖ ®Õn nay vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã tíi c¸c tØnh phÝa B¾c còng nh− c¶ n−íc, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ triÓn väng trong thêi gian
tíi cïng mét sè biÖn ph¸p cô thÓ nh»m thóc ®Èy quan hÖ nµy.
2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§i tõ lý luËn tíi thùc tÕ, tr−íc mçi vÊn ®Ò tiÕn hµnh nghiªn cøu m«i tr−êng
hoµn c¶nh, sau ®ã ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc, nguyªn nh©n cña nã. Kho¸ luËn cã sö dông ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch, kÕt hîp kÕt qu¶ thèng kª vµ vËn dông lý luËn ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.
3.Ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi nµy giíi h¹n trong kho¶ng thêi gian tõ khi hai n−íc b×nh th−êng ho¸
quan hÖ cho ®Õn nay, cô thÓ tõ n¨m 1991 ®Õn khi Trung Quèc gia nhËp WTO vµ tõ ®ã ®Õn nay. §èi t−îng nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ quan hÖ bu«n b¸n
®−îc tiÕn hµnh qua ®−êng biªn giíi vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã.
4. KÕt cÊu cña kho¸ luËn
Gåm 3 ch−¬ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. trung quốc gia nhập WTO và những tác động tới tình hình TMQT. chương 2. buôn bán qua biên giới Việt Trung từ khi bình thường hóa quan hệ cho đến khi T
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement