Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boyhayvegai
#751599 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thanh Hóa
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tµo ThÞ H¶i – líp ph¸p 2-K37D

2
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu .
................................................................................................................................................

5
Ch−¬ng I
: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
7
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ t¸c
®éng cña vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®Õn n−íc tiÕp nhËn ®Çu t−
1. Kh¸i niÖm
............................................................................................................................................

7 7
1.1. §Çu t− quèc tÕ
.......................................................................................................................

7
1.2. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
................................................................ ..........................

9
2. §Æc ®iÓm cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.
.....................................................................
9
3. T¸c ®éng cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®Õn n−íc tiÕp nhËn ®Çu t−
.............
10
3.1. §èi víi n−íc xuÊt khÈu vèn ®Çu t−.
............................................................................

10
3.2. §èi víi n−íc tiÕp nhËn vèn ®Çu t−
..............................................................................

11
II. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi
..................................................................................................................................................................


13
1. §éng c¬ cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi
...................................................................................
13
1.1. §Çu t− ®Þnh h−íng thÞ tr−êng
.......................................................................................

13
1.2. §Çu t− ®Þnh h−íng chi phÝ.
.............................................................................................

14
1.3. §Çu t− ®Þnh h−íng nguån nguyªn liÖu
.....................................................................

14
2. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn thu hót vèn ®Çu t− vÒ phÝa n−íc chñ nhµ
........
14
2.1. ChÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh
....................................................................................................

14
2.2. M«i tr−êng ph¸p lý
..............................................................................................................

15
2.3. C¬ së h¹ tÇng
..........................................................................................................................

16
2.4. M«i tr−êng kinh tÕ
.................................................................................................................

16
2.5. Bé m¸y hµnh ph¸p
.............................................................................. ................................

17
2.6. TiÒm n¨ng quèc gia
.............................................................................................................

17
2.7. ChÝnh s¸ch ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña n−íc chñ nhµ
.........................

18
2.8. Ho¹t ®éng vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t−
.........................................................................

18

III. T×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong thêi
gian võa qua.
...............................................................................................................................................


19
1. M«i tr−êng ®Çu t−
........................................................................................................................
19
2. T×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua.. 23
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề lý luận về FDI. chương 2. thực trạng FDI ở Thanh Hóa. chương 3. giải pháp tăng cường thu hút FDI ở Thanh Hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement