Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kuzak.yeuem
#751598 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cải cách hệ thống NHTM trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho VN
KILOBOOKS.COM

1
môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu.................................................................................................1
Ch−¬ng I: C¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i Trung Quèc
1
I. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng NHTMTQ
....................................................................................................................1
II. Nghiªn cøu m« h×nh c¶i c¸ch cña hÖ thèng NHTMTQ
.........................5
1. §èi víi c¸c NHTMQD vµ c¸c NHTMCP............................................5
1.1. HiÖn tr¹ng cña c¸c NHTMQD vµ c¸c LHTMCT..............................5
1.1.1. Nh−ng nguån vèn kh«ng tèt khã cã thÓ ®−îc xo¸ sæ trong mét thêi
gian ng¾n ..........................................................................................7
1.1.2. Khã kh¨n trong viÖc c¾t gi¶m nh©n viªn................................9
1.1.3. ChÊt l−îng tµi s¶n kÐm, tû lÖ an vèn còng thÊp......................9
1.1.4. Khã lo¹i bá tËn gèc sù can thiÖp hµnh chÝnh, c¸c NHTMCP ®ang ë
trong thÕ bÞ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh.........................................11
1.1.5. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp thÊp ...............................12
1.1.6. §iÓm m¹ng cña c¸c NHTMQD khã tinh gi¶m , c¸c NHTMCP
chÞu nhiÒu trãi buéc..........................................................................14
1.1.7. ThiÕu kinh nghiÖm c¹nh tranh quèc tÕ...................................15
1.2. Nh÷ng c¶i c¸ch vÒ chiÒu s©u cña c¸c NHTMQD vµ NHTMCP ......15
1.2.1. Xö lý cÊp b¸ch nî xÊu ............................................................16
1.2.2. T¨ng c−êng qu¶n lý néi bé, tu©n theo c¬ chÕ vËn hµnh hiÖn ®¹i
....................................................................................................................18
1.2.3. Dung hßa mèi quan hÖ gi÷a chÝnh quyÒn vµ ng©n hµng, ng©n hµng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành NHVN mà đặc biệt là hệ thống NHTMVN đã tiếp cận khá nhanh với các hình thức kinh doanh hiện đại, đã được củng cố chấn chỉnh, đang trong quá trình hoàn thi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement