Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Emil
#751588 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của việt Nam sang các nước ASEAN trong khuôn khổ AFTA
KILOBOOKS.COM
§Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang c¸c n−íc trong AFTA

NguyÔn Anh Tó Líp A7 K38B

2
Trong thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn, khu vùc mËu dÞch tù do AFTA ®−îc coi
lµ mét trong nh÷ng khu vùc th−¬ng m¹i tù do cã triÓn väng nhÊt. Nh»m thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo ®Þnh h−íng "x©y dùng nÒn kinh tÕ më, h−íng vÒ xuÊt khÈu, héi nhËp víi khu vùc vµ toµn cÇu", ViÖt Nam ®· tham gia AFTA vµ b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan theo HiÖp ®Þnh −u ®·i cã hiÖu lùc chung CEPT . Lµ mét quèc gia kÐm ph¸t triÓn h¬n, ViÖt Nam kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thua thiÖt trong quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n−íc ASEAN trong khu«n khæ AFTA. Do ®ã, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang
c¸c n−íc ASEAN lµ vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh»m gi¶m bít chªnh lÖch trong c¸n c©n th−¬ng m¹i, ®¶m b¶o thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ trong ng¾n h¹n còng nh− dµi h¹n.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam thêi gian qua ®· gãp phÇn gi¶i
quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ, khai th¸c ®−îc néi lùc vµ ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n−íc. Tuy nhiªn, c«ng t¸c xuÊt khÈu vÉn cßn nhiÒu tån t¹i nh− quy m« kim ng¹ch xuÊt khÈu cßn nhá bÐ, c¬ cÊu
mÆt hµng xuÊt khÈu cßn ë tr×nh ®é l¹c hËu, søc c¹nh tranh yÕu, thÞ tr−êng xuÊt khÈu cßn bÊp bªnh chñ yÕu lµ thÞ tr−êng gÇn, cßn phô thuéc vµo c¸c thÞ tr−êng
trung gian; thiÕu hîp ®ång lín vµ dµi h¹n; ch−a t¹o dùng ®−îc hÖ thèng nh÷ng b¹n hµng lín, g¾n bã...
Trong thêi gian tíi, cïng víi lé tr×nh tham gia ngµy cµng s©u vµo
AFTA, søc Ðp më cöa thÞ tr−êng ngµy cµng lín ®ßi hái chóng ta ph¶i cã chÝnh
s¸ch th−¬ng m¹i quèc tÕ phï hîp vµ h÷u hiÖu ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr−êng vµ gia t¨ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ thÞ tr−êng ASEAN. Do vËy, viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nãi chung vµ mét sè
mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu nãi riªng vµo ASEAN ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ tr−êng nµy cã ý nghÜa lý luËn
vµ thùc tiÔn cao.
V× vËy qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu, em ®· chän ®Ò tµi "§Èy
m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang c¸c n−íc ASEAN trong khu«n khæ AFTA" cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động XK của VN thời gian qua đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement