Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cunbuidoi
#751571 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đội tàu biển Việt Nam và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
KILOBOOKS.COM
§éi tµu biÓn ViÖt Nam vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
§éi tµu biÓn ViÖt Nam vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
§éi tµu biÓn ViÖt Nam vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
§éi tµu biÓn ViÖt Nam vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ V©n Nga
Vò ThÞ V©n Nga
Vò ThÞ V©n Nga
Vò ThÞ V©n Nga ---- A8 K37
A8 K37
A8 K37
A8 K37
2
Ch−¬ng II ....................................................................................................... 27
Thùc tr¹ng ®éi tµu biÓn ViÖt Nam................................................... 27
I. S¬ l−îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi tµu biÓn ViÖt
Nam..................................................................................................................... 27
1. Giai ®o¹n 1970-1975................................................................................... 27 2. Giai ®o¹n 1976-1985................................................................................... 28 3. Giai ®o¹n1986-1995.................................................................................... 29 4. Giai ®o¹n tõ 1996 ®Õn nay........................................................................... 30
II. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®éi tµu biÓn hiÖn nay. ........................................ 31
1. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn ViÖt Nam............ 31 2. Thùc tr¹ng ®éi tµu biÓn ViÖt Nam............................................................... 34
2.1. §¸nh gi¸ chung. ................................................................................... 34 2.2. §¸nh gi¸ theo c¬ cÊu vµ t×nh tr¹ng kü thuËt ®éi tµu............................ 37
2.2.1. §¸nh gi¸ theo lo¹i tµu. .................................................................. 37 2.2.2. §¸nh gi¸ theo tuæi tµu. .................................................................. 44 2.2.3. §¸nh gi¸ theo träng t¶i tµu............................................................ 45
III. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i dÉn ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu
cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam. ............................................................................... 48
1. Nguyªn nh©n néi t¹i tõng doanh nghiÖp. .................................................... 49 2. C¸c nguyªn nh©n vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch....................................................... 50 3. M« h×nh qu¶n lý qua c¸c giai ®o¹n ch−a thóc ®Èy ®éi tµu ph¸t triÓn.......... 54 4. VÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn. .................................................................. 56 5. C¸c nguyªn nh©n kh¸c................................................................................. 58
Ch−¬ng III...................................................................................................... 61
Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam ................................................................... 61
I. Dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i biÓn vµ ®éi tµu biÓn trong thêi gian tíi............... 61
1. Nhu cÇu vËn t¶i biÓn.................................................................................... 61 2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ®éi tµu theo h−íng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.. 64
2.1 Kh¸i niÖm c¹nh tranh trong kinh doanh hµng h¶i. ................................ 64 2.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn ViÖt Nam...................................... 66
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. vai trò, tác dụng của vận tải đường biển. chương 2. thực trạng đội tàu biển VN. chương 3. giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tàu biển VN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement