Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Niall
#751565 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà nội
KILOBOOKS.COM2

Rñi ro tÝn dông - Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông .......................... 18

2.1

B¶n chÊt, ph©n lo¹i rñi ro tÝn dông................................................... 18

2.1.1

B¶n chÊt .................................................................................... 18

2.1.2

Ph©n lo¹i rñi ro tÝn dông........................................................... 18

2.2

ChØ tiªu ®o l−êng rñi ro tÝn dông cña NHTM ................................. 19

2.3

Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông .............................................. 20

2.3.1

Nguyªn nh©n tõ phÝa ng−êi ®i vay ........................................... 20

2.3.2

Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng cho vay ................................. 21

2.3.3

C¸c nguyªn nh©n kh¸c ............................................................. 22

3

Sù cÇn thiÕt ph¶i phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông......................... 23

Ch−¬ng 2

Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ngo¹i
th−¬ng hµ néi ...................................................................................... 25

I

Tæng quan vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng ngo¹i th−¬ng Hµ Néi ........................ 25

II

Ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng Hµ Néi... 28

1

T×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn t¹i chi nh¸nh................................... 29

1.1

C«ng t¸c huy ®éng vèn .................................................................... 29

1.2

T×nh h×nh sö dông vèn...................................................................... 31

1.3

HiÖu qu¶ kinh doanh ........................................................................ 33

2

T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông................................................................... 34

2.1

C¬ cÊu tÝn dông ................................................................................ 35

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Rủi ro và vấn đề phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của Ngân hàng bao giờ cũng là 1 vấn đề được quan tâm hàng đầu vì nó có liên quan và tác đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement