Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jordain
#751560 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Triển vọng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu phần mềm mang thương hiệu Việt nam
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Líp: NhËt 2 - K36A


2
2.2. Doanh nghiÖp phÇn mÒm. ....................................................... 41
III. Khã kh¨n vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn
III. Khã kh¨n vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn
III. Khã kh¨n vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn
III. Khã kh¨n vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn mÒm ViÖt Nam
mÒm ViÖt Nam
mÒm ViÖt Nam
mÒm ViÖt Nam ................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
...........................................................
...........................
...........................
...........................46
46
46
46
1. Khã kh¨n vÒ t×m ®Çu ra cho phÇn mÒm xuÊt khÈu.......................... 46 2. Khã kh¨n trong qu¶n lý chÊt l−îng phÇn mÒm ViÖt Nam: ............. 49 3. Khã kh¨n vÒ mÆt qu¶n lý nhµ n−íc................................................. 51 4. Khã kh¨n trong vÊn ®Ò vi ph¹m b¶n quyÒn..................................... 51 5. Khã kh¨n vÒ nh©n lùc...................................................................... 54 6. Khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng. ............................................................. 55
Ch−¬ng III: TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam.................... 56
I. TriÓn väng xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam
I. TriÓn väng xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam
I. TriÓn väng xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam
I. TriÓn väng xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam ...
...
...
... 56
56
56
56
1. Xu h−íng trªn thÕ giíi. ................................................................... 58 2. TriÓn väng cña ViÖt Nam trong xuÊt khÈu phÇn mÒm.................... 58
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu phÇn mÒm mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam.
ViÖt Nam.
ViÖt Nam.
ViÖt Nam. ................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
....................................
....
....
....60
60
60
60
Nhãm gi¶i ph¸p tÇm vi m«.
1. N©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt..................... 60
1.1. ChÝnh s¸ch vÒ nguån lùc con ng−êi trong lÜnh vùc
phÇn mÒm. ....................................................................................... 60
1.2 Hîp t¸c quèc tÕ trong c«ng nghiÖp phÇn mÒm ......................... 62
1.3. T¹o dùng c¬ së h¹ tÇng tèt cho s¶n xuÊt phÇn mÒm ............... 62
1.4. Qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm theo quy tr×nh quèc tÕ. ............. 64
2. §Èy m¹nh xuÊt khÈu phÇn mÒm th−¬ng hiÖu ViÖt Nam................ 66
2.1. G¾n víi th−¬ng hiÖu ViÖt Nam cho phÇn mÒm ViÖt Nam........ 66

2.2. Qu¶ng b¸, giíi thiÖu phÇn mÒm ViÖt Nam víi thÞ tr−êng
thÕ giíi t×m ®Çu ra cho phÇn mÒm xuÊt khÈu................................. 68
Nhãm gi¶i ph¸p mang tÇm vÜ m«
1. Hç trî vÒ mÆt s¶n xuÊt. .................................................................. 70
1.1. ChÝnh phñ cÇn ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho CNTT
nãi chung vµ ngµnh c«ng nghiÖp phÇn mÒm nãi riªng ................... .70
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. sự cần thiết phải gắn thương hiệu cho phần mềm Việt Nam. chương 2. thực trạng hoạt động xk phần mềm mang thương hiệu VN. chương 3. triển vọng và giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement