Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By foxmilk2001
#751558 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp V-¬ng ThÞ H»ng -- Líp A11
-
- K37F


2
ph¹m vi c¶ n−íc, lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng gãp phÇn thóc ®Èy
ho¹t ®éng XTTM ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn, b−íc sang thÕ kû míi, thiªn niªn kû míi, xuÊt khÈu hµng ho¸ cña
ViÖt Nam ®øng tr−íc nhiÒu c¬ héi vµ c¶ nh÷ng th¸ch thøc míi, cÇn nhanh chãng cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong ho¹t ®éng XTXK ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc
nh÷ng môc tiªu ®Ò ra trong c¸c §¹i héi §¶ng ®Æc biÖt trong giai ®o¹n 2001-2010 khi n−íc ta héi nhËp s©u h¬n vµo AFTA, APEC vµ gia nhËp WTO.
Víi nh÷ng lý do trªn, t¸c gi¶ chän viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: T×m
hiÓu ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i nãi chung vµ ®Æc biÖt xóc tiÕn xuÊt
khÈu nãi riªng ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Néi dung cña kho¸
luËn tèt nghiÖp gåm 3 ch−¬ng sau:
-
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ xóc tiÕn th−¬ng m¹i vµ xóc tiÕn xuÊt khÈu ë ViÖt
Nam hiÖn nay.
-
Ch−¬ng 2: T×nh h×nh xóc tiÕn th−¬ng m¹i nãi chung vµ ®Æc biÖt xóc tiÕn xuÊt
khÈu nãi riªng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1992-2001.
-
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i nãi chung
vµ ®Æc biÖt xóc tiÕn xuÊt khÈu nãi riªng ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010.
Trªn c¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh kÕt hîp t×nh
h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 10 n¨m qua, t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c
ph−¬ng ph¸p nh− duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch, tæng hîp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Æt ra cña ®Ò tµi.
T¸c gi¶ KLTN xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c c«, chó, anh chÞ c¸n bé
cña Côc Xóc tiÕn th−¬ng m¹i-Bé Th−¬ng m¹i, ViÖn kinh tÕ thÕ giíi ®· gióp ®ì
t¸c gi¶ trong viÖc cung cÊp tµi liÖu phôc vô viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi, tíi toµn thÓ c¸n bé gi¶ng viªn cña tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· truyÒn thô kiÕn thøc
trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp cña t¸c gi¶ t¹i tr−êng, ®Æc biÖt lµ sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o T« Träng NghiÖp, Khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, Tr−êng §¹i häc
ngo¹i th−¬ng Hµ Néi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn KLTN nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan vê xúc tiến thương mại và xúc tiến xk ở VN. chương 2. tình hình xúc tiến thương mại nói chung và xúc tiến xk nói riêng ở VN. chương 3. giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement