Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhkhongbuon_nhunganhsekhoc152
#751557 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm khai thác và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến thương mại VN
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m khai th¸c vµ b¶o vÖ quyÒn SHCN liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i Viªt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ

Sinh viªn: §ç QuyÕt Th¾ng Líp : A11- K38D
2
trë thµnh mét nhu cÇu cÊp b¸ch. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò quyÒn SHCN ®ång thêi mong muèn n©ng cao nhËn thøc cña m×nh vÒ vÊn ®Ò
nµy, em ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi:” Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m khai th¸c vµ b¶o vÖ quyÒn SHCN liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi
nhËp quèc tÕ”. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi c¬ b¶n dùa trªn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ViÖt Nam (Bé luËt d©n sù vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn, cô thÓ ho¸)
vµ c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ vÒ SHCN: HiÖp ®Þnh TRIPS, C«ng −íc Paris, C«ng −íc
Berne, C«ng −íc Rome, HiÖp −íc IPIC. §Ò tµi bao gåm:
PhÇn më ®Çu
Ch−¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ quyÒn SHCN
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc x¸c lËp, khai th¸c vµ b¶o vÖ quyÒn SHCN
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc khai
th¸c vµ b¶o vÖ quyÒn SHCN
KÕt luËn
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi Th¹c sü §µo Thu Giang
(Khoa QTKD), ng−êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy. Em xin c¶m ¬n Bé Th−¬ng M¹i, Côc Së H÷u TrÝ tuÖ, ViÖn
Nghiªn Cøu Th−¬ng M¹i, Th− viÖn Quèc gia, C«ng ty INVENCO, PHAM
&Associates...®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp cËn víi nh÷ng th«ng tin cËp nhËt liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n
tr−êng §H Ngo¹i Th−¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong viÖc thu thËp tµi liÖu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Do tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ, luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em mong nhËn ®−îc sù gãp ý, phª b×nh cña
c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Sinh viªn
§ç QuyÕt Th¾ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề chung về quyền SHCN. chương 2. thực trạng việc xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHCN. chương 3. một số giải pháp nâng cao hiệu quả kha
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement