Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietcuong0973889333
#751556 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xuất khẩu thủy sản của việt Nam sang thị trường Mỹ - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp khoa kinh tÕ ngo¹i th−¬ng
§inh Hång H¹nh - A9K38
2
Môc lôc
Lêi më ®Çu ........................................................................................................6

Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng Mü vµ nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi hµng thñy s¶n ViÖt Nam khi xuÊt khÈu sang Mü..........................................8

I.

Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng Mü ....................................................................8

1. Giíi thiÖu vÒ thÞ tr−êng Mü...................................................................8

1.1

§iÒu kiÖn tù nhiªn- x· héi: ............................................................
8

1.2

Gi¸ trÞ v¨n ho¸, lèi sèng:...............................................................
9

1.3

ThÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng:......................................................
10

1.4

Kinh tÕ..........................................................................................
11

2.ThÞ tr−êng thuû s¶n Mü.........................................................................13

2.1

Nhu cÇu, thÞ hiÕu tiªu dïng thñy s¶n trªn thÞ tr−êng Mü. ...........
14

2.2

T×nh h×nh khai th¸c, nu«i trång vµ chÕ biÕn thñy s¶n cña Mü. ...
16

2.3

HÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm thñy s¶n trªn thÞ tr−êng
Mü. ....................................................................................................
17

2.4

T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n cña Mü. ...............................
20

II.

C¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu thñy s¶n. .........................25

1. LuËt thuÕ quan vµ h¶i quan ..................................................................25

1.1

HÖ thèng thuÕ quan......................................................................
25

1.2 Quy chÕ th−¬ng m¹i b×nh th−êng (NTR) ......................................
26

1.2

ChÕ ®é −u ®·i thuÕ quan phæ cËp (GSP) .....................................
27

2.LuËt båi th−êng th−¬ng m¹i..................................................................27

2.1 LuËt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸..........................................................
28

2.2 LuËt thuÕ ®èi kh¸ng........................................................................
29

3.QuyÒn h¹n chÕ nhËp khÈu theo luËt m«i tr−êng ...................................29

3.1

LuËt b¶o vÖ §éng vËt biÓn cã vó 1972 (MMPA): .......................
29

3.2

§iÒu 609 cña LuËt Chung cña Mü 101-162:...............................
29

3.3

§iÒu 8 cña LuËt b¶o vÖ cña Fishermen n¨m 1976, ®−îc söa
®æi thµnh LuËt söa ®æi bæ sung Pelly: .................................................
29

3.4

LuËt c−ìng chÕ ®¸nh b¾t c¸ b»ng l−íi næi ngoµi kh¬i:...............
30

4.LuËt chèng khñng bè sinh häc. .............................................................30

5.C¸c hµng rµo kh¸c trong bu«n b¸n thñy s¶n. ........................................30

5.1 Hµng rµo kü thuËt (TBT):...............................................................
31

5.2 Hµng rµo an toµn thùc phÈm vµ an toµn vÖ sinh thó y (SPS). .......
31

5.3

Bé tiªu chuÈn HACCP: ...............................................................
32

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
đối với các DNVN nói chung và các DN thủy sản nói riêng, Mỹ là 1 thị trường rộng lớn, hứa hẹn nhiều cơ hội kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement