Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bibi_star_456
#751555 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo vệ thương hiệu tại Mỹ - vấn đề mà các nhà XKVN cần quan tâm
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TrÇn ThÞ Mai Liªn – A-K37E
2
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc

Néi dung
Lêi më ®Çu....................................................................................................7 Ch−¬ng 1: Th−¬ng HiÖu vµ TÇm quan träng cña viÖc B¶o vÖ th−¬ng hiÖu trong th−¬ng m¹i quèc tÕ .................................................................................9 1. C¬ së lý luËn cña th−¬ng hiÖu
......................................................................9
1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm cÇn lµm râ ..................................................................
9
1.1.1. Nh·n hiÖu hµng ho¸..............................................................................9 1.1.2.
Nh·n hiÖu dÞch vô .............................................................................12
1.1.3.
Ph©n biÖt Nh·n hiÖu hµng ho¸, Nh·n hiÖu th−¬ng m¹i vµ Th−¬ng
hiÖu ....................................................................................................13
1.1.4.
Ph©n biÖt Th−¬ng hiÖu vµ Tªn miÒn trªn m¹ng ................................15
1.2. Ph©n lo¹i Nh·n hiÖu ............................................................................
17
1.2.1.Nh·n hiÖu tËp thÓ ................................................................................17 1.2.2.Nh·n hiÖu liªn kÕt ..............................................................................18 1.2.3.Nh·n hiÖu næi tiÕng ............................................................................18
1.3. ý nghÜa cña Th−¬ng hiÖu trong ®êi sèng, trong kinh doanh trªn ph¹m
vi quèc gia vµ quèc tÕ .................................................................................
19
1.3.1.Th−¬ng hiÖu ®èi víi ng−êi tiªu dïng .................................................19
1.3.2.Th−¬ng hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp .....................................................21
1.3.3.Th−¬ng hiÖu m¹nh- NiÒm tù hµo vµ søc m¹nh cña mét quèc gia ......25
2. TÇm quan träng cña B¶o hé th−¬ng hiÖu trong Th−¬ng m¹i quèc tÕ
.....26
2.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn HÖ thèng b¶o hé Nh·n hiÖu hµng ho¸
....26
2.2. Kh¸i niÖm B¶o hé th−¬ng hiÖu .............................................................27
2.3. ý nghÜa cña B¶o hé th−¬ng hiÖu trong th−¬ng m¹i quèc tÕ
.................27
2.3.1.ý nghÜa cña B¶o hé th−¬ng hiÖu trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i nãi chung ...........................................................................................................28
2.3.2. ý nghÜa cña B¶o hé th−¬ng hiÖu trong th−¬ng m¹i quèc tÕ ..............33
Trang
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. thương hiệu và tầm quan trọng của việc bảo hộ thương hiệu trong TMQT. chương 2. những đặc điểm pháp lý về bảo hộ thương hiệu mà các nhà XKVN trong qhk
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement