Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranmainhatk5
#751554 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TrÞnh Xu©n Tíi A4 K37
2
Ch−¬ng I
: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp « t«
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ngµnh c«ng
nghiÖp « t« ViÖt Nam
Ch−¬ng III
: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam
®Õn n¨m 2010 vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi vµo ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü Ph¹m ThÞ Mai Khanh ®· tËn t×nh
chØ ®¹o, h−íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt
nghiÖp cña m×nh.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. sự ra đời và phát triển của ngành cn ô tô. chương 2. thực trạng FDI vào ngành cn ô tô VN. chương 3. chiến lược phát triển ngành cn ô tô VN đến năm 201
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement