Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Eshkol
#751553 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Rủi ro tổn thất trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK và một số biện pháp hạn chế
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Ph−¬ng Th¶o A9K37
________________________________________________________________
Rñi ro tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§ XNK vµ mét sè biÖn ph¸p h¹n chÕ
2
h÷u h×nh vµ thùc tr¹ng vÊn ®Ò nµy cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tõ ®Çu thËp kØ 90 trë l¹i ®©y víi môc ®Ých t×m ra nguyªn nh©n rñi ro, tæn thÊt, tõ ®ã ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ h¹n chÕ phßng ngõa rñi ro, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång XNK t¹i ViÖt nam.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng−êi viÕt lùa chän c¸ch tiÕp cËn tõ c¸i chung
®Õn c¸i riªng, tõ nh÷ng vÊn ®Ò vÜ m« ®Õn vi m« th«ng qua mét sè ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, t− duy l«gic, pháng vÊn-®iÒu tra, thèng kª, ph©n tÝch- tæng hîp, ®èi chiÕu- so s¸nh.
Nh»m lµm s¸ng tá néi dung c¬ b¶n cña kho¸ luËn, kho¸ luËn ®−îc kÕt cÊu
lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1
: Lý luËn chung vÒ rñi ro, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp
®ång XNK.
Ch−¬ng 2
: Thùc tr¹ng vÒ rñi ro, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp
®ång XNK cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam tõ n¨m 1990 ®Õn nay.
Ch−¬ng 3
: Mét sè biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc
hiÖn hîp ®ång XNK.
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm cña ng−êi viÕt, kho¸ luËn
kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp, phª
b×nh cña thÇy c«, bÌ b¹n vµ ®éc gi¶ ®Ó vÊn ®Ò “Rñi ro, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång XNK vµ mét sè biÖn ph¸p h¹n chÕ phßng ngõa” cã t¸c dông thiÕt thùc h¬n n÷a ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh XNK cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam vµ réng h¬n lµ ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc nhµ.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1, lý luận chung về rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp đồng xnk. chương 2. thực trạng. chương 3. biện pháp hạn chế rủi ro, tổn thất
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online