Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giabangcontim88
#751552 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vụ tranh chấp bán phá giá cá tra, cá basa và bài học kinh nghiệm đối với hàng xuất khẩu VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

TrÞnh ThÞ V©n Anh- A11K37F

2
2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi.
Giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¸n ph¸ gi¸, chèng b¸n ph¸ gi¸ cïng víi
nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña chóng. Dùa trªn c¬ së lý luËn cïng víi thùc tÕ cña vô kiÖn sÏ ®Ò xuÊt mét sè bµi häc cho hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thuû s¶n gi÷a hai n−íc ViÖt Nam vµ Trung Quèc. Thùc tÕ t×nh h×nh b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong th−¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay còng nh− diÔn biÕn vô tranh chÊp b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra vµ c¸
basa ®ang diÔn ra.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung trªn, ng−êi viÕt ®· sö dông nh÷ng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sau :
-

Ph−¬ng ph¸p thu thËp, tæng hîp tµi liÖu.
-

Ph−¬ng ph¸p thèng kª häc ®¬n gi¶n.
-

Ph−¬ng ph¸p lý luËn biÖn chøng.
5. Bè côc ®Ò tµi.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu nh− trªn, ®Ò tµi sÏ bao gåm c¸c phÇn :
-

Ch−¬ng I :
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n
ph¸ gi¸.
-

Ch−¬ng II : DiÔn biÕn vô tranh chÊp b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra vµ c¸
basa sang thÞ tr−êng Mü.
- Ch−¬ng III : Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi hµng xuÊt khÈu
ViÖt Nam
Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, ®Ò tµi nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thµy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.S. NguyÔn Xu©n N÷, gi¶ng viªn khoa KTNT ®· h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn: TrÞnh ThÞ V©n Anh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. những lý luận cơ bản về bán phá giá và chống bán phá giá. chương 2. diễn biến vụ tranh chấp bán phá giá cá tra và basa. chương 3. những bài học kinh n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement