Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vivian_heoconmotmi
#751551 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng container ở VN
KILOBOOKS.COM
§
§
Ò
Ò


t
t
µ
µ
i
i


:
: N©ng cao hiÖu qu¶ giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container t¹i ViÖt Nam
TrÇn ThÞ Thu Thñy A8K37E
Trang 2
Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container
ë ViÖt Nam
I.Thùc tr¹ng giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container ë ViÖt Nam .......... 21
1. C¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng giao nhËn t¹i ViÖt Nam................................. 21
1.1. LuËt quèc tÕ........................................................................................ 21
1.1.1. Liªn quan ®Õn bu«n b¸n quèc tÕ............................................. 21
1.1.2. Liªn quan ®Õn vËn t¶i .............................................................. 22 1.1.3. Liªn quan ®Õn thanh to¸n ........................................................ 23
1.2. LuËt quèc gia...................................................................................... 23 1.3. Hîp ®ång............................................................................................ 23
2. Thùc tr¹ng giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container ë ViÖt Nam
trong thêi
gian qua
......................................................................................................................... 24
II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng
Container t¹i ViÖt Nam................................................................................... 30
1. Nhu cÇu giao nhËn....................................................................................... 30 2. ThÞ tr−êng giao nhËn vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng giao nhËn.................... 32
2.1. ThÞ tr−êng néi ®Þa............................................................................... 32 2.2. ThÞ tr−êng thÕ giíi.............................................................................. 33
2.3. §èi thñ c¹nh tranh.............................................................................. 45
3. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container
................. 49
3.1. Nh÷ng −u ®iÓm ®¹t ®−îc .................................................................... 49 3.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n .................................................................... 51
III. Mét sè l−u ý khi giao nhËn hµng hãa ®−êng biÓn b»ng Container ................. 53
1. Khi thuª vµ tr¶ Container ............................................................................ 53 2. VËn ®¬n Container ...................................................................................... 54 3. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm ..................................................................................... 55 4. ChÊt xÕp hµng trong Container.................................................................... 55
4.1. §Æc ®iÓm hµng ho¸ chuyªn chë ......................................................... 56 4.2. §Æc ®iÓm lo¹i, kiÓu Container dïng chuyªn chë ............................... 56
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về giao nhận hàng hóa bằng container. chương 2. thực trạng. chương 3. giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng contain
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement