Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By aiiu3mzay
#751550 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước Asean
KILOBOOKS.COM
§¸nh gi¸ m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña mét sè n−íc ASEAN

TrÇn ThÞ Anh TuyÕn - Líp N1 - K37B - 2 -

III. Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc ASEAN trong viÖc x©y dùng m«i tr−êng
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi hÊp dÉn ............................................................ 36

1. Th¸i Lan.............................................................................................. 37

1.1. KÕt qu¶ thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña Th¸i Lan thêi gian qua
............................................................................................................. 37

1.2. Nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ trong m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi cña Th¸i Lan....................................................................... 39

1.3. Kinh nghiÖm cña Th¸i Lan trong viÖc x©y dùng m«i tr−êng ®Çu t−
trùc tiÕp n−íc ngoµi hÊp dÉn ............................................................... 41

2. Malaisia. ............................................................................................. 43

2.1. KÕt qu¶ thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña Malaisia thêi gian qua
............................................................................................................. 43

2.2. Nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ trong m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi cña Malaisia...................................................................... 44

2.3. Kinh nghiÖm cña Malaisia trong viÖc x©y dùng m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi hÊp dÉn.......................................................................... 46

3. In®onesia.............................................................................................. 47

3.1. KÕt qu¶ thu hót FDI .................................................................... 47

3.2. Nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ trong m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi cña In®onesia .............................................................................. 49

3.3. Kinh nghiÖm cña In®onesia trong viÖc x©y dùng m«i tr−êng ®Çu t− trùc
tiÕp n−íc ngoµi hÊp dÉn .......................................................................... 52

4. Singapore ............................................................................................ 53

4.1. KÕt qu¶ thu hót FDI .................................................................... 53

4.2. Nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ trong m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi cña Singapore.................................................................... 55

4.3. Kinh nghiÖm cña Singapore trong viÖc x©y dùng m«i tr−êng ®Çu
t− trùc tiÕp n−íc ngoµi hÊp dÉn ........................................................... 57

III. So s¸nh m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña ViÖt Nam víi m«i
tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña mét sè n−íc ASEAN kh¸c............. 58

1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña ViÖt Nam thêi gian qua
................................................................................................................. 58

2. Thùc tr¹ng m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña ViÖt Nam .... 59

2.1. M«i tr−êng kinh tÕ vÜ m« ............................................................ 60

2.2. M«i tr−êng ph¸p lý...................................................................... 60

2.3. M«i tr−êng chÝnh trÞ - x· héi....................................................... 61

2.4. C¬ së h¹ tÇng .............................................................................. 62

3. So s¸nh m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña ViÖt Nam víi m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña mét sè n−íc ASEAN kh¸c......... 63

Ch−¬ng III...................................................................................................... 67

Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña ViÖt Nam
.............................................................................. 67

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về môi trường FDI. chương 2. đánh giá môi trường FDI của 1 số nước asean. chương 3. giải pháp cải thiện môi trường fDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement